Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tekniker-nya material, spännande uttryck

Skapad 2015-12-07 17:16 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Planering av fritt område med krav på nya material, tekniker och medvetet uttryck. Även krav på att i väntetid träna t.ex. virkning efter instruktionsfilmer på youtube.
Grundskola F – 6 Slöjd
Sista terminen i årskurs 6 och du har inte haft textilslöjd på ett år.

Du behöver uppdatera de tekniker du lärt dig och vilka material du känner till. Du behöver använda dina kunskaper sen tidigare men utveckla med nya tekniker och pröva nya material. Redan kända och nya tekniker kan gärna kombineras, så även material. I idéutvecklingen ska föremålets uttryck finnas med som en medveten, utvecklad tanke och varifrån du hämtat inspiration. I utvärderingen ska du sedan reflektera över om uttrycket blev som du hade tänkt och analysera varför eller varför inte. För övrigt är det fritt att bestämma vilket föremål du vill tillverka.

I väntetid ska du försöka att lära dig att t.ex. virka/sticka (alltså ytterligare en ny teknik) utifrån olika instruktionsfilmer på youtube.

Arbetet planeras i slöjdboken, dokumenteras fortlöpande på unikum med bild och text och utvärderas på unikum.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Konkreta mål

 • Kunna utveckla en idé på papper med text och bild utifrån givna instruktioner.
 • Kunna formge och framställa ett slöjdföremål utifrån en idé och överväga olika lösningar under arbetets gång.
 • Kunna delvis eller helt, föreslå och motivera tillvägagångssätt (hur du ska göra).
 • Kunna utvärdera och analysera din arbetsinsats och ditt slöjdföremål och då använda olika slöjdbegrepp.
 • Kunna tolka (tyda, översätta) ditt och andras slöjdföremåls uttryck och uttrycka dina tankar kring det, muntligt eller skriftligt.
 • Kunna själv söka och pröva olika tekniker, material och idéer från olika källor.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 1. Vi börjar med en inventering av vilka tekniker och material vi hittills använt och prövat. 
 2. Vi går igenom den pedagogiska planeringen och diskuterar tillsammans hur vi skulle kunna starta upp och vad vi behöver för inspirationsmaterial.
 3. Inspiration -
 4. Idéutveckling - kamratvärdering
 5. Formgivning och framställning, dokumentation
 6. Väntetid - används till att pröva olika lösningar av pågående arbete eller testa nya tekniker - Dokumenteras!
 7. Utvärdering/tolkning

 

Såhär visar jag att jag kan

 • Du följer givna instruktioner.
 • Du berättar hur du tänker göra och får handledning av din lärare
 • Du dokumenterar
 • Du använder all tid effektivt.
 • Du utvärderar och förstår hur din arbetsinsats påverkar resultatet.
 • Du tillverkar ett slöjdföremål utifrån din idéutveckling som fyller en funktion.

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Formativ bedömning:

Kamratbedömning - vi tittar på varandras idéutveckling och reflekterar över innehållet och hur det kan utvecklas. Utveckling

Självbedömning - över din arbetsinsats i dokumentationen och i utvärderingen på unikum. Hur kan du utveckla dina kunskaper? I kunskapsmatris i de olika kunskapsaspekterna. Reflektion

Lärarbedömning - kontinuerligt under arbetets gång, i kommentarer till dokumentation och till utvärdering. I kunskapsmatris.

Summativ bedömning: Betyg

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: