Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Skrivande, Högstadiet 7-9 Läsår 2016-2017

Skapad 2015-12-07 20:24 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Undervisningen i skrivande ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskap om och i det persiska språket. Du ska ges förutsättningar att utveckla ditt tal- och skriftspråk så att du får tilltro till din egen språkförmåga och att du kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften. Du ska utveckla din förmåga • att kommunicera i tal och skrift • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Grundskola 7 – 9
Konkretisering av syfte:

Du ska jobba med att

• Förstå olika texters syfte, t.ex. berätta för att roa, informera, instruera, förklara, beskriva,

ge kunskap, påverka.

• Se att texter har olika utformning, ordval och grammatik beroende på dess syfte.

• Känna igen olika typer av texter

• Skriva olika texter: återberätta, berätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera.

• Planera och sortera dina skrividéer utifrån en skrivplan som anpassas efter aktuellt ämne

• Utveckla dina färdigheter i grammatik, stavning och språkriktighet, samt att använda ordböcker

och ordlistor.

• Läsa dina texter högt inför andra och ta emot respons på dem.

• Lyssna på kamraters texter och ge dem respons utifrån givna frågor.

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt:
Under läsåret arbetar vi med skrivande minst två tillfällen i termin.
• För varje tema utgår vi från en modelltext, som har ”etiketter” som riktar uppmärksamheten
mot textens struktur.
• Du gör en skrivplan innan du börjar skriva.( Planering)
• Du skriver ett utkast.
• Läraren försöker under tiden ge förslag till eventuella förbättringar.
• Du läser upp din berättelse för en eller flera kamrater och får respons utifrån givna frågor.
• Läraren ger (oftast) skriftlig respons.
• Några gånger skriver du rent berättelsen på dator och redigerar samtidigt.
• Några gånger skriver vi ut klassens berättelser och sätter ihop dem till en bok. (Gemensamt tema)

Avsnitt 2

Centralt innehåll:
Under arbetet tränar du följande delar av centralt innehåll ur LGR 11:
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
• Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand .
• Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och
böjningsformer.
• Hur man använder ordböcker.
• Muntliga presentationer
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
• Språkliga strategier för att minnas, till exempel tankekartor och stödord (Skrivplan).
• Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte,
till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt SMS och att skriva en faktatext.

Avsnitt 3

Förmågor:
Under arbetet får du träna och utveckla din förmåga att förstå och använda begrepp,

din kommunikativa förmåga och din förmåga att granska dig själv och utveckla och

förbättra egna produkter.

Avsnitt 4

Bedömning:
Under hela skrivprocessen gör läraren formativ bedömning på ditt skrivande och noterar hur långt du har kommit i din skrivutveckling.
Detta gäller även din förmåga att läsa upp berättelser och att ge och ta emot respons.

Matriser

Arbetsområde Skrivande Läsår 2015-2016

Rubrik 1

Nivå E
Eleven kan med viss säkerhet samla, serva och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Eleven tillämpar regler för citatteknik. Eleven tillämpar regler för referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Därtill är språket varierat, och innehåller goda formuleringar.
Nivå C
Eleven kan med viss säkerhet samla, serva och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Eleven tillämpar regler för citatteknik. Eleven tillämpar regler för referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Därtill är språket klart och varierat, och innehåller goda formuleringar.
Nivå A
Eleven kan med säkerhet samla, serva och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Eleven tillämpar regler för citatteknik. Eleven tillämpar regler för referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Därtill är språket träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.
Aspekt 1

Ny rubrik

Nivå E
Eleven kan med viss säkerhet samla, serva och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Eleven tillämpar regler för citatteknik. Eleven tillämpar regler för referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Därtill är språket varierat, och innehåller goda formuleringar.
Nivå C
Eleven kan med viss säkerhet samla, serva och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Eleven tillämpar regler för citatteknik. Eleven tillämpar regler för referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Därtill är språket klart och varierat, och innehåller goda formuleringar.
Nivå A
Eleven kan med säkerhet samla, serva och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Eleven tillämpar regler för citatteknik. Eleven tillämpar regler för referatteknik. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Därtill är språket träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: