Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Påklädning. Utevistelse.

Skapad 2015-12-08 16:14 i Allén Dibber Sverige AB
Vi har genom observation, iakttagelser och samtal med barnen förstått att de är intresserade av mer utevistelse. Barnen har uttryckt en önska om att lämna gården på förskolan för att gå iväg och utforska andra pedagogiska lärmiljöer. Därför vi vill erbjuda olika alternativ för barnen att upptäcka, uppleva och utforska andra varierande platser, exempelvis, skogen, olika lekparken i vår områden, stranden.
Förskola

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev.2010), står det att utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö. Vetenskapliga studier har visat på utevistelsens snittförbrukning-byggande funktion. Smittdoserna sprids ut i den fria luften och riskerna för spridning människor emellan blir avsevärt mindre.

Vi tycker att utevistelse är viktigt och därför vistas vi mycket ute. Vi har möjlighet att vara ute på gården, dessutom går vi ofta iväg i vår närmiljö. 

Innehåll

BAKGRUND

"Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö."  Lpfö 2010, s.7

Fördelar med utevistelse enligt oss:

 • Att vara ute är viktigt för vår hälsa och välbefinnande
 • Barn som vistas ute mycket har bättre koncentrationsförmåga, mer utvecklad lek och motorik än barn som vistas mest inne
 • Naturen erbjuder massor av pedagogiska lärtillfällen och är en inspirerande lekmiljö
 • Barnen blir mindre stressade ju mer vi är ute
 • Utomhus blir det färre konflikter då utrymmet är större
 • Utevistelsen ger friskare pedagoger vilket innebär färre vikarier, bättre kontinuitet och kvalitet i verksamheten
 • Smittspridningen minskar eftersom barnen inte är så tätt tillsammans
 • Barnen får god motorisk träning och trafikvana.

MÅL

Syfte

 •  Kunna klä på sig själv
 • Utmana barnens förmågor att tillsammans hjälpas åt vid klä på/av sig vid ut/ingång för att öka barnens självständighet och känslan av att själva kunna ta ansvar för detta
 • Ha en utvecklande och hälsosam utevistelse på förskolan
 • Att möta barnens intresse för utevistelse och ge barnen möjlighet att utforska och mötas i andra lärmiljöer än förskolans egen utegård
 • Att barnen ska få möjlighet till att upptäcka, uppleva och utforska andra varierande lärmiljöer utomhus på ett lustfyllt och lärorik sätt
 • Att se och ta vara på naturen kring oss och väcka även barnens intresse för att vistas ute

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag i förskolans arbete. Vi försöker att vara ute minst en gång varje dag. Det blir inte lika lång tid kalla vinterdagar som en sommardag och ibland blir det en vänligt kort stund för de andra minsta. Vår avdelning går regelbundet på utflykter i närmiljö till någon lekpark (t.ex. Linbanaparken, Copacabanaparken, parken bredvid "Myran") och grön områden i närheten där barnen kan vistas ute. Minst en gång i veckan går vi på utflykt bort från gården på förmiddagen. Ofta blir det fler utflykter under sommarhalvåret. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. 

Vi är bara en grupp i taget i hallen samtidigt för att barnen  skall  få lugn och ro. De kan då koncentrera sig bättre på att försöka få på sig kläderna. Barnen tränar både grov och fin motoriken, koncentrations förmågan. Vi tränar på att känna igen våra namn med hjälp av namnen på hyllorna.

Våra uppgifter som pedagoger är att ta tillvara på barnens intressen och utmana dem genom att ställa utmanande och öppna frågor. Det är betydelsefullt att ta tillvara på barnens funderingar och följa upp dem samt att erbjuda material som möjliggör utforskandet av naturen och dess miljö. Naturen är en outtömlig källa för både fantasi, lek och rörelse. Vid våra skogsutflykter försöker vi använda oss av alla våra sinnen, vi tittar, lyssnar, känner, smakar och luktar. Vi samlar, sorterar och tränar på olika begrepp. 

Vår avdelningen utnyttjar även Stockholms stads utbud i form av museet, bibliotek, teater, utställningar osv. För att kunna ge våra barn upplevelser och uppmuntra och utveckla deras förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi? Video, foto, intervjuer, observationer, samlingar mm. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. 
 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna. Med barnen utvärderar vi tillsammans nästa gång.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: