Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2015-12-13 15:45 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Svenska

Vem blir ond egentligen? Finns det onda människor? Vi läser och diskuterar Jan Guillous delvis självbiografiska roman "Ondskan".

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka skönlitteratur
 • utveckla din förmåga att leda och delta i samtal
 • utveckla din förmåga att skriva olika sorters texter 
 • utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift (bokfrågor, diskussioner, skrivuppgift)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Arbetssätt och redovisning

Vi utgår ifrån boken Ondskan av Jan Guillou, men läser även utdrag ifrån andra texter runt ondska och våld. Boken läses under en fyraveckors period och du kommer att få läsläxa till varje vecka. Vi kommer både ha muntliga diskussioner i grupp och skriftliga individuella uppgifter i samband med läsningen. 

Utöver läsningen kommer du att få:

 • Diskutera i mindre grupp (boksamtal) 
 • Besvara reflektionsfrågor till boken skriftligt på it´s L (under lektionstid).
 • Lära dig nya ord (ordförståelse)
 • Jämföra film och bok (vi ser filmen Ondskan)
 • Lära dig att skriva en kortare utredande text. Se även länk: http://infokoll.se/index.php/utredande-text

 

Hela arbetsområdet bör ta ca 6 veckor. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Reflektion-utvärdering

1. Återkoppling är en hjälp till dig när du förbättrar/utvecklar dina texter. Förklara på vilket sätt du använder dig av återkopplingen du får av mig under läsningens gång. 

2. Vad det svårt eller lätt att leda ett samtal och delta i diskussionerna i gruppen? Motivera!

3. Hur kändes det att skriva en text med fungerande struktur på tid?

4. Vad är du mest nöjd med? (dina svar på bokfrågorna, din insats i diskussionerna, skrivuppgiften). Motivera! 

Bedömning

I samtalet tittar jag på hur du fördelar ordet, hur du avslutar samtalet och hur du sammanfattar det. När du är deltagare i samtalen bedömer jag hur du framför dina åsikter, vilka argument du använder, hur du lyssnar på andra och hur du för samtalet framåt. Andra viktiga delar som bedöms är om du ställer frågor, om du visar engagemang och hur tydlig du är när du talar.

I bokfrågorna bedömer jag din läsförståelse samt din förmåga att sammanfatta, tolka och resonera omkring texter vi läser. I skrivuppgiften bedömer jag hur väl du följer genrens uppbyggnad, mönster och språkliga struktur.

Matriser

Sv
Ondskan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta då du besvarar bokfrågor och i boksamtal.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka, analysera
Förmågan att redogöra för budskap i böcker. Du visar detta då du besvarar bokfrågorna och i boksamtal.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala
Förmågan att leda och delta i samtal. Du visar detta i boksamtal.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. "Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av".
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. "Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av".
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. "Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen, breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av".
Skriva
Förmåga att skriva olika sorters texter. Du visar detta i skrivuppgiften.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: