Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet inredningsdesign.

Skapad 2015-12-15 14:05 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde kommer ni få till uppgift att designa, konstruera och inreda en friggebod utifrån ett en ritning och en moodboard som ni gemensamt har framställt.
Grundskola 7 – 9 Teknik Slöjd
Vad är en friggebod och hur skulle ni vilja inreda en sådan? Nu ska ni i er grupp tillsammans designa och bygga en gemensam friggebod i skala 1:10.

Först gör ni en moodboard där ni visar hur ni vill ha stämningen/stil och vilket användningsområde friggeboden ska ha. Det ska finnas elektrisk installation och någon form av rörelse med hjälp av el eller mekanik (t ex kugghjul eller talga). Rummet ska bli helt inrett med väggar, golv, tak, samt möblerad inredning med textilier och tapetsering. Friggeboden ska kunna öppnas upp på något sätt för vi skall kunna se in i den.

Arbetet kommer att avslutats med någon form av utställning.

Innehåll

Kursplan i slöjd och teknik

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Lgr 11 Slöjd

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Lgr 11 Slöjd

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Lgr 11 Teknik


En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Lgr 11, kap 1.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Läraren ska får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Arbetssätt och undervisning

Du erbjuds:

 • Lärarledd inspirationslektion
 • Lärarledd genomgång av möjliga material att använda inom elektronik, textil och trä och metall. 
 • Information och upplärning av hur dokumentation av arbetet ska redovisas i unikum och skrivbok.
 • Samtal under arbetets gång med praktiska byggråd, tekniska lösningar och genomgångar av praktiska tillvägagångssätt under byggnationen.

Ni i gruppen ska:

 • Ta bild av gruppen -lägg in på unikum.
 • Fördela ansvarsområden inom gruppen.
 • Varje slöjdlektion avslutas med gemensamt arbetsmöte inom gruppen där all gör anteckningar i sina skrivböcker. I tekniken inleds lektionen med att redovisa det ni diskuterat under arbetsmötet.
 • Varje lektion ska en bild tas på arbetet och föras in i drive i gruppens mapp och markerad med datum och lektion.
 • Göra en moodboard som visar en rödtråd i stil och färg samt någon accent (färg eller produkt). Visa även slöjdtekniker som ni planerar att använda.
 • Fyll i planeringslistan. 
 • Rita upp en planskiss i fågelperspektiv och från sidan
 • Bygga rummet
 • Gärna detaljskisser över t ex möbler eller tekniska lösningar
 • Elschema för elektriska konstruktioner

Du själv ska:

 • Dokumentera i dagboksform -tänk på att skriva om pröva/ompröva, material - kvalité, tekniker och verktyg mm.
 • På slutet av arbetet ska du skriva en utvärdering i svenskan som kommer bedömas i svenska, teknik och slöjd.

 

 

Visa vad du lärt dig

 

 • Moodboarden och att den tydligt är kopplad till er färdiga friggebod.
 • Era skisser och ritningar till friggeboden. 
 • Friggeboden färdig i tid
 • Skriftlig utvärdering av färdigt resultat och arbetsprocess där du använder dig av ämnesspecifika ord som du lärt dig.

 

Tidsram

Det är viktigt att ni följer tidschemat för att bli klara i tid!

Deadline för arbetet:

Vecka 4 Ska planeringslistan, moodboard och kontruktionsritningen vara helt klara och lämnas in på tekniklektionen. Ta kort och lägg in på unikum.

Vecka 5 Ansvarsområden ska delats in och redovisas skriftligt i unikum. 

Vecka 7 Konstruktion med väggar, golv och tak ska vara monterade målade tapetserade och klara. Ta kort och lägg in på unikum.

Vecka 12 Arbetet ska vara helt klart och lämnas in på slöjdlektionen denna vecka. Era anteckningar ska vara klara och lämnas in för att skickas vidare till undervisande svensklärare. Den skriftliga utvärderingen påbörjas direkt efter påsklovet. Kort på färdiga resultatet läggs in på unikum.

Bedömning

 

Vi kommer bedöma de förmågor som du valt att visa i ditt arbete och berättar i din text utifrån detta:

 

Uppgifter

 • Inredningsdesign skiss/ritning

 • Inredningsdesign uppgift 1, gruppbild

 • Inredningsdesign deadline 1

 • Inredningsdesign, Moodboard

 • Inredningsdesign deadline, inlämning av färdigt hus.

 • Gruppbild

 • Inredningsdesign moodboard

 • Inredningsdesign, Planeringslista

 • Inredningsdesign planeringslista

 • Inredningsdesign, planeringslista

 • Inredningsdesign, moodboard

Matriser

Tk Sl
Kunskapskrav slöjd

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Tk Sl
Kunskapskrav teknik

Kunskapskrav för ämnet teknik 7 - 9. Ej markerat kommer bedömas inom kommande arbetsområden

E
C
A
Tekniska lösningar
,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
,Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
.Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: