Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA för nyanlända åk 4-6 steg 2

Skapad 2015-12-22 11:23 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Konkreta mål

-Kunna läsa och återberätta en berättande text (saga, myt eller skönlitterär), både skriftligt och muntligt.

-Kunna skriva en berättelse med en röd tråd och med dialog

- Kunna läsa en enkel faktatext (använda sig av olika lässtrategier, t ex ta hjälp av lexikon, koppla till egna erfarenheter mm)

- Kunna skriva en beskrivande text med hjälp av tankekarta

- Kunna följa en enkel instruktion.

- Kunna formulera och skriva en egen instruktion

- Kunna skiljetecknen punkt, kommatecken, utropstecken, frågetecken, talstreck.

-Kunna skriva och tala med korrekt  meningsbyggnad i enkla meningar och frågor.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi arbetar utifrån cirkelmodellen när det gäller arbete med olika textgenrer, d v s först gemensamt arbete med att läsa och förstå en specifik textgenre, sen gemensamt arbete med att skriva, och slutligen eget arbete eller pararbete med att skriva.

Vi läser och skriver berättande texter (sagor, myter, skönlitterära).

Vi läser och skriver beskrivande texter (faktatexter).

Vi läser och skriver instruerande texter.

Vi tränar på språkets struktur och uttal.

Såhär visar jag att jag kan

Genom att aktivt delta i samtal och diskussioner, att våga göra sin röst hörd. Genom uppgifter vi gör för att träna olika moment.

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning

Matriser

SvA
Kopia av Svenska/Sva åk 4-5 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Behöver träna mer
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med relativ säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
SKRIVA
Röd tråd i texten. Du utvecklar din text med tex känslor, tankar, beskrivningar mm
Du har en enkel handling med början, mitten och slut med få beskrivningar
Du har en utvecklad handling och många gestaltande beskrivningar
Du har en mycket utvecklad handling och väldigt många gestaltande beskrivningar
SKRIVA
Beskrivande text
Du skriver en enkel faktatext med hjälp av tankekarta . Du försöker använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Du skriver en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du skriver en faktatext med ett begripligt innehåll och fungerande struktur, samt viss språklig variation. Du gör egna formuleringar och använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett fungerande sätt.
LÄSA
Läsflyt
Du läser olika texter med flyt.
Du läser olika texter med gott flyt
Du läser olika texter med inlevelse och mycket gott flyt.
LÄSA
läsförståelse
Du kan svara på frågor som är "på raderna"
Du kan svara på frågor som är "mellan raderna" i enklare texter
Du kan svara på frågor som är "bortom raderna
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör enkla sammanfattningar och analyser av det du läst.
Du gör utvecklade sammanfattningar och analyser av det du läst.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och analyser av det du läst.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du för samtalet framåt genom att ställa frågor och motivera dina åsikter.
LÄSA
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för enkla resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för utvecklade resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för välutvecklade resonemang.
SPRÅKBRUK
Du uppmärksammar när språkliga missförstånd uppstår och ber om ett förtydligande. Använder dig av språkliga strategier för att göra dig förstådd.
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med ett fungerande ord- och begreppsförråd genomföra utvecklade muntliga redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: