Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2016-01-02 13:49 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Vi kommer under arbetet med världen arbeta ämneövergripande mellan SO och NO. Vi arbetar på fram till påsklovet
Grundskola 6 Geografi
Vi människor ser olika ut och lever på olika sätt i världen. Ändå är vi väldigt lika. Vi skrattar när vi hör något roligt, blir ledsna när det händer något tråkigt, vi tycker om att äta god mat, sova i en skön säng och vara med familj och vänner. Vi vill alla leva ett tryggt och bra liv.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka mänskliga verksamheter, och av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

Centralt innehåll - Vad?

Vi kommer arbeta med:

 • Geografiska begrepp
 • Kartkunskap
 • Namngeografi
 • Befolkningsgeografi - varför bor människor just där de bor?
 • Jordens resurser
 • Ojämnlika levnadsvillkor
 • Klimatzoner
 • Världsdelar och länder
 • Hållbar utveckling

Arbetssätt - Hur?

 • Ser film
 • Diskuterar och analyserar
 • Läser faktatexter
 • Svarar på frågor
 • Arbetar enskilt och i grupp
 • Egen fördjupningsuppgift

Vad kommer att bedömas?

Din aktivitet under klassrumsdiskussionerna

Din arbetsinsatsen under lektionerna

Ditt eget skriftliga arbete 

Din delaktighet i grupparbetet

Din fördjupningsuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Världen

Världen

E
C
A
Ny nivå
Begreppslig förmåga
Viktiga ord och begrepp.
Du använder några korrekta och ämnesspecifika begrepp.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
Analysförmåga
Jämföra, se samband och se orsaker till och konsekvenser av
Du gör någon eller några jämförelser och ser något samband.
Du gör relevanta jämförelser. Du har förmåga att se likheter och skillnader och du beskriver orsaker och konsekvenser på ett enkelt men tydligt sätt.
Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser. Du visar att du kan växla mellan olika perspektiv och kan föreslå egna lösningar på komplexa problemställningar.
Förmåga att hantera information
Söka information och hantera den
Du kan hitta enklare fakta i oilka typer av källmaterial. Du använder och bearbetar informationen från ett par källor.
Du letar aktivt upp olika källmaterial för att få idéer till ditt arbete. Du kan välja ut och värdea den information som passar uppgiften. Du använder också flera olika källor och granska dm på ett kritiskt sätt.
Du visar stor förmåga att leta upp, välja ut och kritiskt granska och värdera det material som passar bäst till ditt arbete. Du undersöker och jämför oilka källor.
Kommunikativ förmåga
Egna åsiker och din förmåga att uttrycka dig.
Du lyfter fram vissa egna åsikter och ståndpunkter och motiverar dessa på ett enkelt men förståeligt sätt. Du har visat att du kan framföra och bemöta argument.
Du visar god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett tydligt sätt. Du framför och bemöter argument och kan i viss mån resonera kring andras argument.
Du visar mycket god förmåga att uttrycka åsikter och ståndpunkter. Du motiverar även dina åsikter och ståndpunkter på ett djupgående sätt. Du framför och bemöter argument och kan resonera kring andras argument på ett mer avancerat sätt.
Kartkunskap
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du förstår kartan och dess uppbyggnad med väderstreck, naturtyper, färger, symboler och skala.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor på ett väl fungerande sätt.
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Levnadsvillkor
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: