Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Samband och förändring Ma åk 9 vt 2016

Skapad 2016-01-07 13:52 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Över allt i samhället, idrott och inom naturvetenskap finns det samband mellan olika händelser. Inom ekonomi finns det samband mellan hur mycket pengar man tjänar och hur mycket skatt man ska betala. På Fäladsgården finns det ett samband mellan hur mycket pengar skolan får av kommunen och hur många elever som går på skolan. Vi kan säga att pengarna skolan får är en funktion av antalet elever.

Inom matematiken kallas dessa samband för funktioner och dessa funktioner vill vi kunna skriva med så enkla uttryck som möjligt.

Funktionerna kan skrivas som uttryck men de kan också visas som grafer, en sorts bild. Grafer stöter vi ofta på vid olika presentationer, t ex i en tidningsartikel, och därför behöver vi även lära oss att tolka dem.

Men först ska arbeta med lite repetition och fördjupning av procentberäkningar.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att tolka och själv skapa uttryck och grafer för att kunna ta del av och ge information på olika form.

Du ska även repetera och bli säkrare på procentberäkningar så att du kan använda dig av förändringsfaktorer i dina beräkningar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Arbetets innehåll

Under arbetet ska du förstå och kunna använda begreppen:
procent, promille, förändringsfaktor, koordinatsystem, funktion, graf, linjär funktion, räta linjens ekvation, m-värde, k-värde och proportionalitet. 

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer arbeta med att tolka grafer och rita grafer för hand samt med hjälp av dator. Dessa förmågor kommer sedan utnyttjas för att kunna lösa olika typer av problem. 

Du redovisar dina kunskaper vid våra gemensamma diskussioner, redovisningar vid tavlan, läxuppgifter, ev inlämningsuppgifter och prov.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Se ovan när bedömningarna görs.  Vi tittar som vanligt på hur väl du löser problem, använder olika begrepp inom området, kan använda lämpliga metoder samt hur tydligt du redovisar dina tankegångar och om du tar del av andras tankegångar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Reflektion

Ge exempel på då man kan ha nytta av att med en graf redovisa ett samband.

Matriser

Ma
Matematikmatris

Ej uppnått
E
C
A
Problemlösning
Hur väl du löser problem genom att välja och använda någon strategi. I vilken grad du bidrar till att formulera matematiska modeller.
Begrepp
I vilken grad du visar kunskap om och kan använda dig av matematiska begrepp och samband mellan dessa
Metod
Kvalitén på de metoder som du använder och hur väl du använder metoderna.
Kommunikation/resonemang
Kvalitén på dina redogörelser och beskrivningar. Hur väl du följer, framför och bemöter matematiska argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: