Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och makt vecka 2-6

Skapad 2016-01-08 12:41 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Media har en viktig roll i samhället. Media ska ge information, förklara och framför allt granska våra makthavare så att de gör det de ska. (Gullig hund? Ja, ibland söker vi upp det gulliga i media som balans till mycket annat)
Grundskola 7 Samhällskunskap
Media har en viktig roll i samhället. Media ska ge information, förklara och framför allt granska våra makthavare så att de gör det de ska.

Exempel på medier är tidningar, TV och radio och Internet. Media vill berätta något för många samtidigt. Det är också viktigt att veta vad som driver medier, varför tar de upp de saker de tar upp, kan man tro på allt de säger? Finns det trovärdiga medier? Vad har medierna för roll i samhället? Varför finns de? Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Studiefärdigheter och metoder hur de tillägnar sig och använder ny kunskap är därmed centralt för att kunna orientera sig i den komplexa verkligheten där det stora informationsflödet från massmedia ständigt är närvarande. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Du ska få möjlighet att lära dig hur medier och människor påverkar varandra. Du ska få lära dig att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och fundera på om det som står alltid är sant. Du ska få lära dig hur olika medier är uppbyggda och fungerar. Du ska få lära dig att komma med egna åsikter och använda dig av olika medier för att få fram ditt budskap. Du ska också få lära dig hur du söker och kritiskt granskar information från olika medier.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få lära dig om olika medier, hur de fungerar och vad de gör. Vi kommer att prata om olika mediala bilder och analysera dessa. Du kommer att få leta fakta från olika medier och fundera över sanningshalten i det som står, vad kan man tro på och inte, vilka är trovärdiga och inte, varför är det så? Vi kommer att fundera över varför medier finns över huvud taget. Hur de är uppbyggda och fungerar. Hur media kan påverka människors bilder av omvärlden och hur grupper och individer framställs kommer också att diskuteras.

Bedöming

Förmågan att söka information samt förmågan att värdera deras relevans och trovärdighet. Jag bedömer även dina kunskaper kring olika mediers uppbyggnad och funktion. Förmågan att söka och kritiskt granska information från olika källor och bilder. Förmågan att diskutera varierande ämnen, genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument framför dina klasskamrater.

Din förmåga i dessa delar kommer att bedömas:

Fakta: om olika begrepp inom media. (skriftligt läxförhör)

Färdighet: analysförmåga, kritiskt tänkande, söka fakta från olika källor och argumentation.

Förmåga: att analysera, att kritiskt granska, beskriva, förklara och argumentera.

Dokumentationen kommer att ske kontinuerligt vid varje lektionstillfälle!

Uppgifter

 • Prov Massmedia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: