Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Samband kapitel 4

Skapad 2016-01-09 13:42 i Ekdalaskolan Härryda
Matematik åk 8 - Samband
Grundskola 8 Matematik
Kapitlet börjar med en genomgång av koordinatsystemet.

Sedan får du lära dig olika typer av samband med olika representationsformer, som tabell, graf, formel och med ord.

Samband som är proportionaliteter tränar vi på, liksom andra linjära samband som består av en fast del och en rörlig del.

Det finns många övningar på väg-tid-diagram. På gundkursen och röd kurs får du tolka grafer för en mängd övriga samband.

På röd kurs får du dessutom arbeta med uppgifter som löses bra med reguladetri.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska lära oss att:

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • tolka diagram och grafer
 • räkna med olika slag av proportionella samband

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer ha tre lektioner i veckan med matematik (förutsatt att det är en ordinarie skolvecka). Fokus ligger på att lyssna, tala och räkna matematik på olika sätt. Vi tränar på de olika förmågorna.

Problemlösningsförmåga

Genom individuella och gemensamma uppgifter kommer du få möjlighet att träna dig i att lösa matematiska problem.

Begreppsförmåga

Du kommer arbeta med ord så som: koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proprotionalitet, konstant, reguladetri för att du ska lära dig och förstå fler matematiska begrepp.

Förmåga att använda olika metoder

Vid genomgångar i klassrummet och via filmer (främst via youtube) kommer du få lära dig olika matematiska metoder. Ju fler metoder du behärskar desto lättare blir det för dig att välja lämplig metod beroende på typen av uppgift.

Kunskap i att använda dig av resonemang i matematiken och förmåga i att kommunicera matematik

Genom att arbeta i par och/eller grupp alternativt enskilt kommer du vid ungefär var tredje lektion få arbeta med matematikens sätt att resonera och kommunicera. Vi kommer  att diskutera matematik i mindre grupper, lösa problem muntligt och praktiskt arbeta med matematiken för att träna din förmåga i att resonera och kommunicera.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 Du/ni väljer bland de uppgifter vi gör muntligt i par och/eller grupp.

Du som elev väljer själv vilka av uppgifterna i kapitlet som du vill/behöver arbeta med. (Tänk på att boken omfattar många fler uppgifter än de som du beräknas hinna med.)

Du bestämmer i vilken ordning du arbetar med kapitlet. Du kan göra grön kurs först och därefter röd eller blå  kurs (på detta sätt kommer genomgångar i klassrummet att hållas) eller så börjar du med röd/blå kurs och gör därefter grön kurs. Tänk på att blå är lättast och röd kurs svårast.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • På lektionstid arbetar du för att lära dig allt mer inom det aktuella området och kan så väl i skrift som muntligt visa allt mer ju mer du lär dig.
 • Genom att delta i genomgångar, diskussioner och gemensamma uppgifter kommer du kunna visa din förmåga muntligt i att lösa problem, använda dig av lämpliga begrepp och metoder samt resonera och kommunicera matematik.
 • Vi ett avslutande skriftligt prov bestående av två delar kommer du ges möjlighet att visa upp ovan nämnda förmågor även i skrift.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  C 9
  Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 9
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  C 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  C 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9
  Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 9
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  A 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Veckoplanering v. 49 - 4

49

Fr s. 110-111

 

50

Ti s. 112-113

To s. 114-115

Fr s. 116-117

 

51

Ti s. 118-119

 

2

Ti s. 120-121

To  Diagnos 4 (Alternativdiagnos görs och rättas av lärare)

Fr s. 124-125 s. 130-131

 

3

Ti s. 126-127 s. 132-133

To s. 128-129 s. 134-135

Fr  Repetition inför provet

 

4

Ti Prov del 1 klass 81 Prov del 2 klass 83

To Prov del 2 klass 81 Prov del 1 klass 83

Fr Nästa kapitel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: