Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, samtala, blogga… ungdomslitteratur åk 8, vt 2016

Skapad 2016-01-10 22:33 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vad handlar en läsvärd ungdomsbok om? Vad är typiskt för en ungdomsbok? Har du någonsin bloggat?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du läser en ungdomsbok och samtalar och diskuterar i liten grupp utifrån några givna utgångspunkter och några egna frågor.

Du skapar en bokblogg på Blogger och skriver efter informationssökning på internet, bibliotek eller genom intervjuer ett författarporträtt, en faktatext, om författaren. Du skriver en kort recension av den bok du läst. Du ger också respons på en annan bokblogg och får också själv respons från en klasskamrat samt från mig samt bearbetar din text mot ökad tydlighet och kvalitet. Om du vill, kan du göra bok- och författarpresentationen muntligt. 

Utförliga instruktioner finns på 7-9ans site under fliken åk 8, sv. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* läsföståelse - hur väl du kan sammanfatta en ungdomsbok innehåll med koppling till tid, miljö, konflikt, orsakssammanhang och andra texter.

* tolka budskap - hur väl du kan resonera och göra kopplingar till tydligt framträdande budskap, budskap mellan raderna samt dolda budskap i texten.

* samtala - hur väl du kan leda ett samtal, deltaga i samtal samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

* skriva faktatext - hur väl du kan skriva ett författarporträtt, faktatext, med anpassning till den typiska uppbyggnaden som en bokblogg i Blogger.

* koppla verk till upphovsman - hur väl du kan resonera kring boken och koppla den till dess upphovsman.

* ge respons - hur väl du kan ge respons på andras texter och hur väl du kan bearbeta din text efter respons från mig och andra.

* muntlig redovisning - hur väl du kan presentera din bok och dess upphovsman.

* hur väl du hanterar källor och upphovsrätt.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

v 2 - vi går igenom uppgifterna och förbereder boksamtalen.

v 3 - fredag 22 januari, boksamtal i mindre grupper. Grupperna samlas och spelar in sitt samtal på en ljudfil. 

v 5 - Första inlämning av bokbloggen. 

v 6 - Andra inlämning av bokbloggen. Redovisning av muntliga presentationer. Kamratrespons klar. 

Uppgifter

  • Boksamtal - Ungdomsbok

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris till Ungdomslitteratur

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.
Läsförståelse av ungdomsbok
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
... läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Textanalys av ungdomsbok
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter ochreferensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka ochföra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
...formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Deltaga i boksamtal och diskutera
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklande och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
...formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva ett författarporträtt/bokblogg - språk
Du kan skriva olika slags texter (författarporträtt, bokblogg) med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (författarporträtt, bokblogg) med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter (författarporträtt, bokblogg) med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
Skriva ett författarporträtt/bokblogg - innehåll eller muntlig presentation
Du kan föra enkla resonemang om verket (boken/texten) med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket (boken/texten) med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Ge respons på texter/muntlig presentation och bearbeta författarporträttet/bokbloggen
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
… formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Muntlig presentation av bok och författare
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
... söka information från olika källor och värdera dessa.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Söka information och värdera denna.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: