Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Ekbacken Blåsippan vt 16

Skapad 2016-01-11 08:43 i Ekbackens förskola Partille
Denna mall utgår ni ifrån att när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
ÖJERSJÖ STOREGÅRDS FÖRSKOLOR

Alla barn är rika på kunskap och förmågor därför skapar Öjersjö Storegårds förskolor lärmiljöer som utmanar till lek- och lustfyllt lärande. Vi är alla förtrogna med vad innebär att arbeta utefter synsättet att kunskap är något som skapas gemensamt med andra och att vi är medkonstruktörer av kunskap. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, utmanande och utvecklande miljö där vi medvetet möter det kompetenta barnets nyfikenhet med nyfikenhet.

Hos oss får barnet tillsammans med kamraterna och pedagogerna möjlighet att upptäcka och lära utefter sina förutsättningar. Vi strävar efter att varje barn utveckla tilltro till sin egen förmåga, sociala kompetens och framtidstro.

Innehåll

Resultat - Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Förra terminen jobbade vi med temat ljud & musik. Barnen övade på att uppträda tillsammans och inför varandra och vänta på sin tur.  det har stärkt  barnens självkänsla och gruppkänsla.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Analys - Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet? Hur vet vi det?

 

Vi har valt att vi ska jobba med alfabetet och siffror egetesom vi märkt att barnen är intresserade utav detta.   

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Målformulering - Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Vi hade som mål att stärka gruppen samt deras självkänsla. Och lära dem mer inom ljud och musik. Vi ville att de skulle lära sig fler olika gener inom musik. Vi hade som mål att de skulle bygga egna instrument och måla dem.  

Vi har fått en mer harmonsik och stärkt grupp och de har lärt sig att lyssna på varandra samt vänta på en tur. Vi har stärkt deras självkänsla de vågar att stå på scen och sjunga framför sina vänner.

flera av barnen har efter temat önskat sig musikinstrumet i present och fått detta som bland annat piano och flöjt.

Vi har lärt barnen att prata med varandra för att lösa konflikter och missförståd på egen hand. (lpfö 98 rev 10 sid 9)

 Vi har  utvecklat deras intresse för musik, sång och rytmik (Lpfö 9 rev 10 sid 10)

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Strategi - Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Vi dokumenterar regelbundet och följer upp det vi gör och planerar tillsammans vilka uppgifter vi ska göra och hur vi ska utamna barnen mer.

Vi försöker hela tiden hitta saker för att utmanna barnen. Och vi utamnar barnen på olika sätt allt från att lösa en konflikt själva till att låta dem skriva sitt namn själv. Man kan utmanna barnen på många  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: