Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7a Hållbar ekologisk utveckling 15/16

Skapad 2016-01-11 10:23 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Konkretisering

Detta geografiområde handlar om hållbar ekologisk utveckling. Vi kommer att titta på begreppet hållbar utveckling och därefter undersöka orsaker till, konsekvenser av och möjliga lösningar på den globala uppvärmningen.

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner och samtal i smågrupper och helkass.

Föreläsningar

Filmklipp

Arbete med praktiska och teoretiska uppgifter enskilt eller tillsammans med andra.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och i form av en samlad bedömning. Det som kommer bedömas är:

Elevens kunskaper i ämnet.

Elevens resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.

Elevens resonemang om förslag på lösningar på hållbarhetsfrågor. 

Elevens förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor.

Elevens förmåga att använda begrepp som är kopplade till arbetsområdet.

Matriser

Ge
Hållbar ekologisk utveckling

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämneskunskaper som är
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang som är
Elevens resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar.
Resonemang saknas
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
För resonemang som är
Elevens resonemang om förslag på lösningar på hållbarhetsfrågor.
Resonemang saknas
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Undersöker omvärlden på ett
Ofullständigt sätt
Fungerande sätt
Relativt väl fungerande sätt
Väl fungerande sätt
Använder ämnesrelaterade begrepp
Inte alls eller i fel sammanhang.
På ett i huvudsak fungerade sätt
På ett relativt väl fungerade sätt.
På ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: