Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och hur styrs Sverige år 8 HT2016

Skapad 2016-01-11 12:15 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett samhällsområde som berör politiska ideologier, Sveriges styrelseskick och mänskliga rättigheter.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Innehåll

Undervisning

Detta är ett tvådelat utbildningsområde. Den första delen tar avstamp i en diskussion om demokrati, vilka de politiska ideologierna är och hur västvärlden ur dessa utvecklar de mänskliga rättigheterna. Vi kommer också under den första delen gå igenom de begrepp och modeller som krävs för att förstå hur Sveriges styrelseskick ser ut. Vilka nationella och internationella organisationer som bestämmer och hur medborgarna i ett land genom demokratiska former kan påverka sin situation. Vi kommer också titta närmare på andra alternativa styrelseskick. En kort överblick av FNs roll som upprätthållare av de mänskliga rättigheterna.

 

Den andra delen är knuten till det svenska partisystemet. Här skall de teoretiska kunskaperna återkopplas till hur det ser ut i praktiken. Vilka idéer har de svenska partierna kring hur de mänskliga rättigheterna skall följas? Hur kan partiernas sakpolitiska åsikter kopplas till en politisk ideologi? Är exempel på frågor som behandlas i del två. Denna genomförs i slutet av terminen och kommer examineras muntligt. 

Visa lärande

Den första delen av momentet kommer examineras med ett prov under lektionstid. Provet kommer bestå av en blandning av frågor från gamla nationella prov i Samhällskunskap och frågor som eleverna ur en bank av frågor röstar fram. Vid varje fråga framgår vilken del av kunskapskraven som testas. Eventuellt genomförs provet under två lektionstillfällen då området är så omfattande.

 

Den andra delen examineras muntligt i slutet på terminen. Detta görs efter eleverna undersökt de olika riksdagspartierna och jämför deras förhållningssätt i sakfrågor t.ex. skola, jobb etc. med de mänskliga rättigheterna och de politiska ideologier som partierna en gång kom ifrån. 

Bedömning

Bedömningen utgår ifrån fem förmågor. Eleverna skall visa på att de kan resonera och analysera de olika aspekterna av ämnet. 

Den första förmågan testas genom att eleverna visar förståelse för hur de politiska ideologierna skiljer sig och hur de har olika vägar att nå sitt drömsamhälle.

Den andra förmågan testas genom att eleverna skall förklara hur Sverige styrs på olika nivåer av olika instanser.

Den tredje förmågan testas genomgående under momentet och speciellt när eleverna arbetar med de olika partierna.

Den fjärde förmågan testas under andra delen när eleverna skall argumentera kring vilka källor de använt för att analysera partiprogrammen.

Den sista förmågan testas genom kunskapskontroll där begrepp som representativ demokrati, vilka de mänskliga rättigheterna är hur kommuner, riksdag och EU arbetar etc.

Uppgifter

 • Politik - Så styrs sverige

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: