Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden

Skapad 2016-01-11 14:38 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Historia Samhällskunskap
Ett arbetsområde som tar upp börskraschen och Hitlers väg till makten.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Det här jobbar vi med

Börskraschen: hi/sh

 • Varför den inträffade
 • Hur den påverkade livet för människor i USA, Tyskland och Sverige
 • Vad politikerna gjorde åt situationen i de olika länderna

 

Hitlers väg till makten: hi/sh/sv

 • Vad var det som gjorde att Hitler kunde ta makten?

Så här visar du dina kunskaper

1. Skriftliga förhör på börskraschen. Du kommer att på egen hand ta reda på varför den inträffade och vilka följer den fick. Se separat uppgiftsbeskrivning.

2. Utredande text om Hitlers väg till makten, ämnesövergripande arbete i sv/so. Förutom att förklara hur Hitler kunde ta makten ska du, om du använder andra källor än de två läroböckerna, värdera och reflektera över dina källor från Internet. Se separat uppgiftsbeskrivning i svenskan. 

Källor i läroböcker:

*Historia 9 (blå bok) "Tyskland blev en nazistisk diktatur s. 18-23

*Levande historia (grön bok) "Mellan två världskrig" s. 484-491

*So-rummet (Internet) Diverse artiklar om olika skeenden, t ex ölkällarkuppen, + genomgångar av lärare, s.k. flippar.

Kunskapskriterier

Här hittar du vad som krävs för E i hi, sh och sv. 

Förmågor och exempel i historia:

Utvecklat resonemang=du har med flera led när du beskriver något, t ex en utvecklingslinje, ett skeende eller en händelse

Komplext resonemang=då får med många olika delar när du beskriver en utvecklingslinje, ett skeende eller en händelse. Ett exempel är att när du beskriver den industriella revolutionen tar du upp olika saker inte, bara en sak, eftersom det var flera saker som samverkade för att den industriella revolutionen kom.

begreppsanvändning=  på E-nivå framgår det vilken betydelse begreppet har (ockupation är när ett annat land tar makten i ett land. På C-nivå är det insatt i ett sammanhang (Under andra världskriget ockuperade Tyskland flera länder, t ex Danmark och Norge) och på A-nivå används det i ett sammanhang som har betydelse för det området som vi arbetar med nu (Tysklands ockupation av Polen var grym eftersom......). 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  E 9
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: