Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-01-11 19:31 i 0 Stavreskolan Trollhättan
Vi kommer att arbeta med känna igen och beskriva geometriska kroppar och beräkna dess area och omkrets. Likformighet tas också upp och vi löser olika geometriska problem.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer arbeta med arbetsområdet "Geometri".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par.
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • använda oss av datorn.

 

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • Mäta sidor och höjd i fyrhörningar och trianglar och hur du använder måtten för att beräkna omkrets och area.
 • benämna geometriska kroppar, relatera dem till varandra samt använda de begrepp som är kopplade till dessa.
 • rita en cirkel och använda begreppen diameter och radie för att t.ex. jämföra olika cirklars storlek.
 • använda begreppen likformighet mellan olika figurer samt kunna uttrycka och använda förhållandet mellan dem i skala. 
 • lösa problem kopplade till geometri.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig avstämning.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar och spel som vi gör i klassen.

Matriser

Ma
Kapitel 3 - Geometri

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven känner till egenskaper och kan beskriva olika geometriska figurer, även tredimensionella.
Eleven ger enklare, begränsade beskrivningar av geometriska figurer. Eleven namnger geometriska figurer och ser enklare samband mellan tvådimensionella och tredimensionella kroppar.
Eleven ger beskrivningar av geometriska figurer och använder dem i bekanta sammanhang. Eleven namnger geometriska figurer och ser samband mellan tvådimensionella och tredimensionella kroppar.
Eleven ger beskrivningar av geometriska figurer, använder, jämför och värderar dem även i nya sammanhang. Eleven namnger geometriska figurer och ser samband mellan tvådimensionella och tredimensionella kroppar.
Eleven förstår begreppet likformighet.
Eleven bedömer om två figurer är likformiga.
Eleven bedömer om två figurer är likformiga samt beräknar sambandet mellan dem.
Eleven bedömer om två figurer är likformiga genom beräkning och använder sambandet mellan dem i nya sammanhang.
Eleven känner till olika begrepp som rör cirkeln.
Eleven känner till enklare begrepp som radie och diameter.
Eleven känner till och använder olika begrepp som cirkel, radie, diameter.
Eleven känner till, använder och kan förklara olika begrepp som cirkel, radie, diameter.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven beräknar omkrets och area på en fyrhörning
Eleven beräknar omkrets och area på rektanglar och kvadrater med sidor angivna i hela centimeter.
Eleven beräknar omkrets och area på rektanglar och kvadrater där eleven själv mätt sidorna i figurerna.
Eleven beräknar omkrets och area på sammansatta figurer där alla mått inte är angivna.
Eleven beräknar omkrets och area på trianglar
Eleven beräknar omkrets och area på trianglar med sidor och höjd angivna i hela centimeter.
Eleven beräknar omkrets och area på trianglar där eleven själv mätt sidorna och höjden i figurerna.
Eleven beräknar area och omkrets av en cirkel
Eleven känner till metoder för att beräkna cirkelns omkrets och area.
Eleven gör beräkningar av en cirkeln omkrets och area.
Eleven gör beräkningar och uppskattningar för en cirkels area och omkrets i delvis nya sammanhang t.ex. beräknar omkretsen av en halvcirkel.
Eleven gör likformiga figurer.
Eleven gör enkla likformiga figurer med ett givet förhållande.
Eleven gör likformiga figurer där vissa förhållanden är givna.
Eleven gör olika, nya likformiga figurer, både utifrån vissa givna förhållanden och då inga förhållanden är givna.
Eleven kan konstruera en cirkel.
Eleven konstruerar en cirkel med enkla givna mått med hjälp av en passare.
Eleven konstruerar en cirkel utifrån olika mått med hjälp av en passare.
Eleven läser av och använder ett koordinatsystem.
Eleven läser av punkter och prickar in punkter i ett koordinatsystem.
Eleven använder koordinatsystem tillsammans med t.ex olika geometriska figurer.
Eleven använder koordinatsystem i delvis nya sammanhang t.ex symmetri.

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Eleven kan lösa och formulera problem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven löser geometriska problem.
Eleven löser enkla geometriska problem i välkända situationer och med välkända begrepp.
Eleven löser enkla geometriska problem där olika moment blandas men i bekanta situationer.
Eleven löser enkla geometriska problem där flera olika moment och begrepp blandas, även i nya situationer.

Ma
Geometri, självskattning

Klicka i rätt ruta för varje påstående beroende på hur säker du är.

Nivå 1
Detta är jag osäker på.
Nivå 2
Detta är jag ganska säker på.
Nivå 3
Detta är jag säker på.
Räkna ut arean av en rektangel som är 10m lång och 6,5m bred och veta vilken enhet svaret skall ha.
Förklara vad som menas med bas och höjd i en triangel.
Räkna ut arean av en triangel som har basen 10cm och höjden 2,5cm.
Räkna ut arean av en sammansatt figur.
Veta vad olika slags fyrhörningar kallas och och vilka egenskaper de har.
Förklara vad som menas med medelpunkt, diameter och radie i en cirkel.
Mäta cirkelns radie och diameter.
Räkna ut cirkelns omkrets.
Räkna ut cirkelns area.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: