Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-01-12 09:21 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Matematikundervisning under vårterminen i skolår tre utifrån boken Lyckotal 3B (gleerups) samt problemlösning enligt EPA-modellen (fokuserar på lärandemål enligt Lgr11).
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att fortsätta arbeta med mätning, problemlösning och de fyra räknesätten tillsammans med din lärare och dina klasskamrater.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få upptäcka och undersöka matematiken i omvärlden och utveckla din begreppsförståelse, huvudräkningsförmåga, gestaltningsförmåga, kommunikationsförmåga och problemlösningsfömåga. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

- Mätning
     (tid, längd, massa, volym)
- Tankenötter
     (mönster, talföljder, rimlighet, jämföra tal, diagram, omkrets, area, problemlösning)
- Addition och subtraktion med uppställning
     (med och utan växling)
- Multiplikation med stora tal
     (tre faktorer, multiplicera med 10 och 100, tankeled)
- Tal upp till 10 000
     (dela upp, talföljd, positionssystem)
-
Problemlösning utifrån EPA-modellen

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta med boken Lyckotal 3B. Vi kommer även att arbeta vidare i våra gröna häften där vi jobbar med problemlösning enligt EPA modellen (enskilt, par, alla). Genom genomgångar på tavlan, arbete i boken, arbete i våra gröna problemlösningshäften och praktiska uppgifter kommer du tt arbeta mot kunskapskraven.

Bedömning

Du kommer att få visa dina färdigheter genom följande: 
- i matematikboken (Lyckotal 3b)
- genom samtal enskilt och i grupp
- i det gröna problemlösningshäftet
- genom lättare tester/prov
- genom praktiska uppgifter

Detta samt de nationella proven ligger till grund inför min bedömning i slutet av terminen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: