Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsktalande land/delstat

Skapad 2016-01-12 18:06 i Östra Karups skola Båstad
Arbete med att läsa engelska faktatexter samt skriva egna faktatexter på engelska. Arbetet presenteras inför de andra i klassen. Under arbetets gång lär sig eleverna om hur människor i engelsktalande delar av världen lever. De får dessutom möjlighet att jämföra med hur vi lever här i Sverige.
Grundskola 6 Engelska
Vi ska ut och resa i den engelsktalande världen.Under några veckors tid kommer du att få möjlighet att läsa texter om ett engelskspråkigt land/delstat. Du kommer att få skriva engelska faktatexter och även göra en Keynote-presentation som du tar hjälp av när du presenterar ditt land/delstat för dina klasskompisar.

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Leta texter i olika källor om det land/delstat som du ska arbeta med.

Läsa och förstå de texter du hittar.

Svara på de frågor som du har fått på ditt arbetsblad.

Skriva en faktatext om ditt land/delstat.

Göra en Keynote-presentation.

Öva på presentationen - tänk på att uttrycka dig med fullständiga meningar.

Presentera för klassen.

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

Förstå innehållet i texter om det/den land/delstat du läser om.

Använda olika strategier för att förstå det du läser ( t ex, förstå från sammanhanget, använda bildstöd, slå upp ord)

Välja texter som passar och använda dig av texterna i ditt arbete.

Skriva en faktatext med fraser och meningar.

Uttrycka dig med fullständiga meningar och fraser när du presenterar ditt land/delstat.

Jämföra livet för människor i det land/delstat du arbetat med, med det liv människor i dina klasskompisars länder/delstater har.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

En
Engelsktalande land/delstat

Träna mer
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Förstå text
Du behöver stöd för att förstå texter.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Ex: Du förstår det viktigaste innehållet
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Ex. Du förstår det mesta av innehållet.
Du kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Ex. Du förstår allt.
Strategier att förstå text
Du har inga strategier för att förstå det du läser.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda du av någon strategi för läsning. Ex. Du gissar utifrån bilder.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av några strategier för läsning. Ex. Du gissar betydelsen utifrån bilder, rubriker.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av flera strategier för läsning. Ex. Du gissar betydelsen utifrån bilder, rubriker, sammanhang, kända ord.
Välja texter
Du kan inte hitta texter som har med det du ska arbeta med som du kan läsa och förstå.
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Ex. Du hittar texter och kan använda en del av det du får reda på i texterna till det du ska skriva om.
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Ex. Du hittar texter och kan använda en hel del av det du får reda på i det du ska skriva om.
Du kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Ex. Du hittar texter och kan använda det mesta du får reda på i det du ska skriva om.
muntlig framställning
Du uttrycker dig enbart med några ord. Inte i meningar eller fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Ex. Du använder mycket korta fraser och få ord. Du har en del språkfel och uttalet är inte alltid rätt.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Ex. Du använder något längre meningar och fraser. Du får sammanhang i det du säger genom att använda sambandsord som som "and" och "then".Du har få störande språkfel. Uttalet är delvis påverkat av svenskan.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Ex. Du använder längre och mer varierade meningar och fraser. Du får sammanhang i det du säger genom att använda sambandsord som "and", "then", "but", "because"Du har mycket få störande språkfel. Du har bra uttal.
skriftlig framställning
Du skriver endast några ord, inte några meningar eller fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Ex. Du använder mycket korta fraser och få ord. Du har en del störande språkfel.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Ex. Du använder något längre meningar och fraser. För att få texten sammanhängande använder du sambandsord som "and" eller "then".Du har få störande språkfel.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Ex. Du använder längre och mer varierade meningar och fraser. För att få texten sammanhängande använder du sambandsord som "and", "then", "but", "because"Du har mycket få störande språkfel.
engelsktalande länder
Du kan inte göra några jämförelser mellan några engelsktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Ex: Du kan göra någon jämförelse mellan ditt land och dina kamraters länder
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Ex. Du kan göra några jämförelser mellan ditt land och dina kamraters länder
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Ex. Du kan göra flera jämförelser mellan ditt land och dina kamraters länder. Du kan generalisera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: