Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vad är kemi?

Skapad 2016-01-12 19:35 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Kemi, v. 2 -8, vt16
Grundskola 7 Kemi
Vad är allt runt omkring dig uppbyggt av? hur påverkas du och miljön av kemikalier? Vilka olika steg ingår när man utför ett experiment? Kan du tända en tändsticka i rymden och varför?

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt kommer vi att söka svar genom att leta i köket och i badrummet. För att på detta sätt få reda på hur kemikalier påverkar oss och vår värld.

Innehåll

Syftet

Syftet med undervisningen är att du ska förstå hur kemikalier kan påverka dig, samhället och miljön omkring dig. Du ska även förstå vad eld är, vad som behövs för att eld ska brinna och hur eld kan bäst släckas. Samt förstå hur du ska utföra experiment på ett vetenskapligt sätt. 

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Dessa arbetsformer använder vi:

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

Spektrum kemi 2013 kapitel 1-2, 10.5, 13

Ipad

Anteckningshäfte.

Showbie för att få tillgång till övningsuppgifter och keynote presentationer. 

Laborationsmaterial 

Socrative för att utvärdera.

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

Efter momentet ska du kunna:

 • Namnge utrustning på labb och faropiktogram. 
 • Ge exempel på vad kemi är.
 • Berätta om några kemikalier som finns i hemmet.
 • Förklara hur kemikalier påverkar människan, samhället och miljön. 
 • Ge exempel på kemins historia. 
 • Förklara vad som behövs för att det ska brinna.
 • Veta hur eld släcks på bästa sätt. 
 • Förklara varför en del ämnen är mer brandfarliga än andra. 
 • Använda dig av olika separationsmetoder när du utför experiment. 
 • Planera egna experiment. 
 • Förklara skillnaden mellan olika blandningar. 
 • Arbeta enligt med vad som menas med ett vetenskapligt arbetssätt genom att följa laborationsrapports mall. 
 • Förklara vad allt material (materia) är uppbyggt av och på vilket sätt de är uppbyggda. 
 • Skapa en fysikalisk förändring. 
 • Beskriva hur periodiska systemet är uppbyggt och vilken funktion den har. 
 • Namnge kemiska föreningar. 
 • Läsa och skriva kemiska reaktioner genom att använda dig av kemiska tecken.
 • fundera på vad forskning om kemi har betytt för våra kunskaper om människan, samhället och miljön. 

Detta visar du genom:

Ditt engagemang och deltagande under genomgångar och diskussioner.

Ditt praktiska deltagande under laborationstillfällena.

Din laborationsrapport som du lämnar in. 

Ditt resultat på ditt prov.

Dina resultat på läxförhören om materialutrustning på labb och faropiktogram.  

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Socrative för att utvärdera.

Matriser

Ke
Kemi - Vad är kemi?

E
C
A
Diskussion och samtal
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsrapport
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Eleven visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: