Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - teknik - krafter

Skapad 2016-01-13 13:42 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 6 Fysik
Det här arbetsområdet kommer handla om några av de olika krafter som påverkar dig och din omgivning.

Innehåll

Dessa kunskaper ska du utveckla

I matrisen längst ned kan du se vilka kunskapskrav som vi kommer att arbeta med och som du ska utveckla ytterligare. För det här arbetsområdet handlar det lite förenklat om att du ska kunna:

 • ge exempel på krafter som påverkar dig och din omgivning i vardagen.
 • förklara och i samtal och skrift kunna använda begreppen gravitationskraft, friktion, tryckkraft, dragkraft, motkraft, tyngdpunkt och jämvikt.
 • genomföra undersökningar och dokumentera dem.
 • beskriva några tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar.

 

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha genomgångar i helklass.
 • se på film och anteckna.
 • prata i par eller grupper och beskriva t.ex. sporthändelser med hjälp av olika begrepp.
 • läsa om krafter och arbeta med arbetsblad.
 • genomföra enkla undersökningar.
 • dokumentera och jämföra undersökningar.
 • ha en rakettävling.

 

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Du kommer att få visa vad du kan:

 • vid ett prov och vid läxförhör.
 • genom att genomföra undersökningar, dokumentera dem och jämföra dem med andra.
 • vid gruppdiskussioner och samtal om krafter.

Matriser

Fy
Kraft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och beskriva med hjälp av fysikens begrepp
,
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
,
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Fy
Teknik

E
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
C
Eleven förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
A
Eleven förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på liknande lösningar.
Konstruera
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: