Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 Valåsskolan

Skapad 2016-01-13 14:36 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga:

 • att skriva texter med inledning, händelseförlopp och avslut
 • att stava  ord korrekt
 • att ta reda på hur ord stavas
 • att skriva om det som du lärt dig
 • att planera ditt skrivande t ex med hjälp av tankekartor
 • att ändra och göra förbättringar i dina texter
 • att läsa olika typer av texter
 • att använda olika stöd när du läser texter t ex  läsfixarna
 • att berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
 • att förklara så att andra förstår
 • att uttrycka vad du tycker och tänker
 • att lyssna på andras åsikter

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa olika typer av texter t ex. enkla faktatexter och skönlitterära texter
 • skriva texter med en tydlig handling
 • återberätta en självupplevd händelse
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • stava ord korrekt
 • skriva faktatexter
 • göra och använda tankekartor
 • göra förbättringar i dina texter
 • berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
 • uttrycka vad du tycker och tänker 
 • lyssna på andra

 


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du läser.
 • Jag läser dina texter.
 • Jag lyssnar på dig när du berättar

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Både enskilt och i grupp
 • Läsa olika typer texter
 • Skriva olika typer av texter för hand och på dator
 • Samtala om texter
 • Berätta för varandra
 • Gå igenom  läsfixarna
 • Läsa och samtala om några kända barnboksförfattare och illustratörer
 • Ge varandra respons
 • Söka information från olika källor
 • Redovisa för varandra
 • Spela teater

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: