Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2016-01-13 20:29 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
Nu ska du bl.a. få lära dig lite om tvådimensionella geometriska objekt, mäta med linjal, växla mellan olika längdenheter, räkna ut omkrets och lita annat smått och gott som dyker upp under arbetets gång.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 15/16 Årskurs 4 Tidsperiod v. 2-6


Mål och riktlinjer


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • känna igen och namnge tvådimensionella geometriska objekt, till exempel romb, parallellogram, cirkel
 • beskriva geometriska objekt genom att använda lämpliga ord som till exempel sida, hörn och motstående sidor
 • jämföra geometriska objekt efter egenskaper som till exempel form och vinklar
 • hantera enhetsbyten inom längd
 • reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel för hur långt det är till skolan.

Metodförmåga:

 • jämföra och storleksordna längder
 • göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang
 • mäta längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel cm
 • bestämma omkrets för tvådimensionella geometriska objekt, till exempel rektanglar

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om geometriska objekt, längd, och omkrets med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om geometriska objekt, längder och omkrets.

Kunskapskrav och bedömning

Se matris

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • diskussioner i hel- och halvklass
 • arbete i matteboken 
 • olika aktiviteter
 • film - morfis kod del 2

Utvärdering/reflektion

Du får vara med och påverka undervisningen genom regelbundna utvärderingar av arbetet samt visa dina kunskaper i det dagliga arbetet på lektionerna, vid muntliga diskussioner och resonemang och med ett test.

Matriser

Ma
Geometriska objekt, längd och omkrets

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven: -fomulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet -tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll -tolkar resultat och drar relevant slutsats
Begrepp
sida hörn parallellogram rektangel romb triangel cirkel parallelltrapets kvadrat motstående parallella längd bredd längdenheter omkrets rät vinkel
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: -kapitlets begrepp Eleven: -känner igen och namnger tvådimensionella geometriska objekt, till exempel romb, parallellogram, cirkel -beskriver geometriska objekt genom att använda lämpliga ord som till exempel sida, hörn och motstående sidor -jämför geometriska objekt efter egenskaper som till exempel form och vinklar -hanterar enhetsbyten inom längd -reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel för hur långt det är till skolan.
Metod
Eleven: -jämför och storleksordnar längder -gör rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang -mäter längd med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter till exempel cm -bestämmer omkrets för tvådimensionella geometriska objekt till exempel rektanglar
Kommunikation och resonemang
uttrycksformerna kan vara bild, ord eller matematiska symboler
Eleven: -beskriver/redovisar kunkaper om geometriska objekt, längd och omkrets med olika uttrycksformer och växlar mellan dessa -för enkla resonemang om rimlighet i ett resultat -ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om geometriska objekt, längd och omkrets
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: