Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bättre fly än illa fäkta - en omvärldsstudie

Skapad 2016-01-14 10:07 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Klimat, krig och resurser påverkar hur människor flyttar och flyr över jordklotet. I det här momentet kommer vi studera den aktuella samhällsutmaning vi står inför vad gäller befolkningsökning och resursfördelning i världen. Vad har vi som människor för rättigheter egentligen? Varför flyr människor och vilket ansvar har vi? Vad är push- och pullfaktorer? Varför är resurserna så ojämt fördelade? Hur stor är befolkningen och på vilket sätt är den fördelad på jordklotet? Vilka utmaningar vad gäller befolkningsutvecklingen står vi inför?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

I detta ämnesområde skall vi arbeta med befolkning, flyktningproblematik och migration ur ett svenskt, europeiskt och  globalt perspektiv och du skall träna på att: 

Geografi och Samhällskunskap:

 • Förstå vilka olika anledningar det kan finnas till varför människor flyr eller flyttar från sin hemort till en ny. (Push/Pull faktorer) 
 • Att få kunskaper om befolkningens fördelning i Europa och världen.
 • Att resonera och fundera kring vems ansvar det är att ta hand om de människor som, av olika anledningar, söker skydd 
 • Att få en övergripande bild av de stora konflikterna och inbördeskrigen i vår omvärld. 
 • Att få förståelse för de mänskliga rättigheterna och skyldigheterna som barn och vuxna har i vår omvärld. 
 • Några orsaker och konsekvenser av den ojämlika fördelningen av resurser i världen. 
 • Att få kunskap om jordens befolkning, den förväntade befolkningsutvecklingen och vilka utmaningar vi står inför. 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 Bedömningen av ditt arbete kommer ske genom:

* Hur du för resonemang och argumentation vid genomgångar och diskussioner i klassen och i din grupp.
* Hur du medverkar till att föra arbetet framåt i din grupp, både genom att komma med förslag på lösningar, ställa frågor och arbeta målmedvetet.
* Att du visar att du förstår viktiga ord och begrepp på området.
* Att det i din presentation framkommer att du har tillägnat dig kunskaper i
området, att du kan förklara dessa med egna ord och dra vissa slutsatser kring de lärdomar du gjort.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan

Tidsplan 

Vi kommer arbeta med området på SO-lektioner under veckorna 49 2015 tom vecka 4 2016. Redovisning sker torsdag och fredag vecka 4. 

Undervisning

 • Genomgångar
 • Dokumentärfilmer 
 • Grupparbete -
  (sociala medier, blogg, affischproduktion, muntlig presentation)
 • Samtal och diskussioner

Redovisning och lektionsarbete

Ni kommer arbeta i grupper  som innebär att du tillsammans med dina klasskamrater skall arbeta med olika ämnesområden som sedan skall presenteras för klassen. De olika grupperna kommer att arbeta med att förbereda denna muntliga presentation samt skriva en bakgrundstext som skall publiceras på klassbloggen. Varje grupp kommer erhålla inloggning till bloggen.

Ämnesområdena och grupperna är följande:

Emigration, immigration, urbanisering och flykt - vad är skälen till att 
människor väljer att av olika orsaker flytta från sitt land?
Gruppmedlemmar: Nai, Mattias, Linnea och Josefin 

Vilka är de mänskliga rättigheterna och varför har vi dem? 
Exempel på hur mänskliga rättigheterna i kränks i världen och orsaker till detta.
Gruppmedlemmar: David, Samuel, Axel U och Thea

Jordens befolkning -  hur är den fördelad och vilken utveckling har vi att vänta oss, utmaningar och möjligheter. Den demokratiska transitionen. 
Gruppmedlemmar: Nial, Viktor och Jonas

Konflikter: Befolkning, resurser och klimat - vilka utmaningar står mänskligheten inför. Förklara hur faktorerna hänger samman och ge konkreta exempel från omvärlden.
Gruppmedlemmar: Alva, Arthur och Sara K

Den stora emigrationen från Sverige till USA -
orsaker till och konsekvenser av denna stora befolkningsutflyttning. 
Gruppmedlemmar: Amanda, Sanna och Evelina

Kriget på Balkan under 1990-talet - flyktingströmmar och Sveriges roll i mottagandet. 
Gruppmedlemmar: Anton, Maja K och Moa

Inbördeskriget i Syrien - orsaker till kriget och konsekvenser utav detsamma.
Gruppmedlemmar: Miriam, Isabelle och Victoria 

EUs roll som försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter- berätta om EU som unionen och vilket ansvar den har för att ta emot flyktingar. Hur har EU agerat i frågan och vilka utmaningar står vi inför?
Gruppmedlemmar: Alexander, Silje och Sebastian

Texten ni publicerar på er klassbloggen skall vara minimum en digitalt skriven A4 i storlek 12 punkter. Er presentation skall ske med hjälp utav stöd av bilder, tavla, affisch, Keynote eller annat valfritt program och skall vara mellan 5-10 min lång. I texten skall ni redovisa era källor och förklara varför dessa är trovärdiga. 

Gruppens arbete SKALL redovisas på angivet datum ovan varför gruppens medlemmar tillsammans ansvarar för att man använder tiden effektivt och planerar så att man är klar till deadline. 

Matriser

Sh Ge
Kunskapskrav i geografi åk 7-9

E
C
A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska verktyg
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Sh Ge
Kunskapskrav i samhällskunskap åk 7-9

E
C
A
1.
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
2.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
3.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
4.
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
5.
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: