Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & Värden/ Värdegrundsarbete

Skapad 2016-01-14 10:39 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Pedagogisk planering Tunaskolans fritidsklubb ht/vt. 15/16 kontext normer och värden/ värdegrund.
Grundskola 4 – 6
Normer & värden samt värdegrundsarbete på klubben (fritidshem 4-6) Tunaskolan. Utgångspunkt i lgr. 11 samt skolans likabehandlingsplan.

Innehåll

Målbeskrivning utöver verksamhetens övergripande mål

På fritidsklubben har vi som mål inom ramverket Normer & Värden samt värdegrund att erbjuda eleverna en trygg miljö där de kan samspela och verka med andra elever och vuxna. En verksamhet som stärker samt utvecklar elevernas självidentitet. En verksamhet som är relationsskapande, skapar gemenskap samt inbjuder till socialt samspel.

Mål

 • Eleverna använder ett vårdar språk i samspel med andra elever och vuxna.
 • Elever visar respekt och förståelse för varandra och sin omgivning.
 • Fritidshemmet är en trygg plats där samtliga elever känner sig välkomna och trivs.
 • Fritidshemmet är en plats där elever stärker samt utvecklar sin självidentitet och gruppsammanhållning.
 • Att aktivt verka för att verksamheten skapar en plattform för relationsskapande, gemenskap samt samspel mellan elever och vuxna.
 • Att aktivt verka för att verksamheten bidrar till att skapa dialog samt gemensamma samtalsämnen för eleverna.
 • Har vi nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkningar.
 • Tar vi gemensamt ansvar för den fysiska- samt psykosociala miljön.

Syfte

Att fritidsklubben skall vara en trygg och öppen plats för alla inskrivna elever, att alla elever känner sig välkomna och uppvisar glädje på klubben. Att eleverna känner välbefinnande i gemenskap med både barn och vuxna. En plats där socialt samspel sker mellan elever och vuxna, en bra plattform för goda vänskapsrelationer. Fritidsklubben bidrar till relationsskapande, dialog samt identitetsskapande. En verksamhet som bidrar till att eleverna utvecklar ett positivt förhållningssätt till sig själv, andra barn samt vuxna som individer och som grupp. Att eleverna upplever rekreation samt finner sin tid på klubben meningsfull.

Tillvägagångssätt

En inbjudande miljö. Pedagoger som är lyhörda, tydliga, gränssättande samt goda förebilder. Pedagoger som är uppmärksamma samt aktiva i det dagliga mötet med eleven. En tillåtande miljö som tar hänsyn till elevers vardag och hur olika händelser kan påverka den. Dialog med eleverna, samt att kontinuerligt avhandla frågor om elevhälsa/vård (Klubbplanering, torsdag fm.). Samverkan med skola samt elevhälsan kring elever i behov av anpassningar och stöd. Aktivt motverka alla former av kränkningar samt diskriminering. På klubben bedrivs verksamhet som präglas av solidaritet mellan människor. Varierande verksamhet som ger eleverna möjlighet att hitta aktiviteter inom verksamheten som passar dem. Pedagoger som deltar i aktiviteter både pedagog ledda samt ej pedagog ledda. Närvaro av pedagoger i de fysiska rum klubben besitter.  Aktivt arbeta med trygghet och trivselfrågor tillsammans med inskrivna elever (Klassråd, klubbråd). Kontinuerlig kontakt/samverkan med berörd personal utifrån stämningen i klass 4-6.  Samverkan med hemmet vad gäller elevers välmående. Jobbar vi aktivt med den fysiska samt den psykosociala miljön tillsammans med eleverna. På Tunaskolans fritidsklubb visar vi respekt för miljön samt har kontinuerligt verksamhet förlagd ute. På vår arbetslagsplanering har vi elevhälsa -vård som en stående punkt som avhandlas varje vecka. Närvaro på klassråd där eleverna har möjlighet att komma med synpunkter frågeställningar kring klubbens verksamhet. En gång per termin stämmer vi av målen tillsammans med elever i ett klubbråd.

Utvärdering/ uppföljning

Observationer, pedagogiska samtal (elevhälsa/vård) samt dialog med eleverna (Klassråd, klubbråd, fritids). Fritidsenkät.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: