Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metaller

Skapad 2016-01-15 09:03 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
I år 7 arbetade vi om olika material som vi har runt omkring oss och hur de påverkar vårt sätt att leva. Inom arbetsområdet metaller så ska vi fokusera på den kanske viktigaste gruppen av material, som till och med har fått tidsåldrar i mänsklighetens historia uppkallade efter sig. Vi lär oss om hur man utvinner metaller, vad de har för användningsområden, hur deskyddas från att brytas ned och vad för påverkan de har i naturen.
Grundskola 7
...

Innehåll

Mål att sträva mot

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning
 •  Utvecklar förmåga att använda kunskaper i kemi samt etiska och estetiska argument i diskussioner om konsekvenser av kemins samhälleliga tillämpningar
 •  Utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för vardagslivet
 •  Utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska processer
 •  Utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska:

 • känna till metallers och mineralers betydelse för människans och samhällets utveckling.
 • kunna viktiga begrepp som råvara, material, metall, legering, mineral.
 • ha kunskap om metallernas gemensamma egenskaper.
 • känna till vissa metallers och ickemetallers kemisk beteckning, egenskaper och deras användning.
 • känna till vad malm är, framställning och metallåtervinning.
 • kunna laborera och förstå laborationerna.

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om resursanvändning, föroreningar och kretslopp
 •  Ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter
 •  Ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet
 •  Kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället
 •  Ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark
 •  Kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild
 •  Kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med läromedlet
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.
 • Laborera, undersöka och öva på att skriva labrapport
 • Se filmer och diskutera innehållet.
 • Jobba med instuderingsfrågor  och uppgifter till kapitlen i läromedlet.
 • Kunskapstest på arbetsområdets olika delar.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Beskriva och förklara med egna ord.
 • Ställa frågor om ämnet
 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier.
 • Genomföra experiment, redovisa sina resultat och drar slutsatser

 

Matriser

No bedömningsmatris

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Naturvetenskaplig förståelse
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier.
Beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang.
Använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang
Använder begrepp, modeller och teorier för att utveckla nya frågeställningar.
KUNSKAPER
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Kan svara på frågor som exempelvis har följande formuleringar: Vad är ... Vad heter ... Vem är ... Vilka ... Beskriv ... När ...
Kan svara på frågor som exempelvis har följande formuleringar: Varför ... Vilken/vilka slutsatser drar du av ... Motivera ... Förklara ... Vad beror det på att ...
Kan ställa frågor som leder vidare och ge förslag på lösningar. Vad händer om jag gör så här istället? Kunna jämföra och argumentera:
KOMMUNICERA
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
Deltar något i diskussioner och svarar på enkla frågor
Deltar aktivt i diskussioner och kan dra egna slutsatser
För diskussioner framåt och kan argumentera/värdera för och emot
NATURVETEN-SKAPLIGA ARBETSSÄTT (LABORERA)
Identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion
Ställer frågor. Genomför experiment utifrån givna instruktioner. Redovisar sina resultat. Drar enkla slutsatser.
Följer, planerar, och genomför experiment. Återkopplar till frågorna. Förstår att utifrån undersökningar och experiment utvecklas teorier.Knyter samman resultat och slutsatser.
Planerar och genomför självständigt ett experiment. Tolkar resultat och drar slutsatser. Samtalar kring felkällor, metoder eller frågeställningar i samband med experimentet. Använder begrepp, modeller och teorier för att skapa nya frågeställningar och hypoteser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: