Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Prioriterade mål Barret VT 2016

Skapad 2016-01-15 09:30 i Förskolan Lärkan Ludvika
Förskola
Att arbeta språkutvecklande är ett prioriterat område som gäller i hela kommunen. Förutom att arbeta språkmedvetet har vi på avdelning Barret valt att även arbeta med hur vi är mot varandra.

Innehåll

PRIORITERAT MÅL FRÅN Lpfö 98/2010

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

MÅLKRITERIER

Genom att prioritera arbete med hur vi är mot varandra, förväntar vi oss att barnen börjar tänka och agera mer utanför det egna jaget. Detta kan visa sig genom att barnen visar mer hänsyn till varandra och är rädda om varandra. Barnen börjar lyssna och bryr sig mer om vad andra säger. Vi förväntar oss också att barnen börjar prata mer med varandra och lyssna på varandra istället för att skrika eller bli fysiskt hårdhänta mot varandra.

Genom att arbeta språkmedvetet förväntar vi oss att barnen kommer utveckla sitt språk (verbalt och/eller med hjälp av tecken eller bilder). När barnen får ett rikare ordförråd kommer barnen lättare kunna upprätthålla givande kamratrelationer.

 

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Organisation

Vi pedagoger deltar mer aktivt i barnens lekar och samtal för att kunna stötta barnen i deras lärande.

Vi delar in barnen i mindre grupper vid behov för att ge barnen möjlighet att lyssna till varandra och våga kommunicera med andra.

Som pedagoger försöker vi använda ett varierat språk för att ge barnen ett större och mer nyanserat ordförråd.

Miljöer

Vi försöker skapa en lugn arbetsmiljö där barnen kan samtala i en behaglig ljudnivå.

Vi delar barnen i mindre grupper vid läsvila, samling, lek och aktiviteter för att skapa bättre möjlighet för samtal och skapande av relationer.

Material

Vi planerar för organiserade gruppstärkande lekar och språklekar under terminen.

Vi fortsätter arbetet med Projekt Charlie för att barnen ska få möjlighet att diskutera känslor och relationer i små grupper.

Vi inleder terminen med temaarbetet "Sagan om vanten" där vi bland annat kommer fokusera på språk och relationer.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

DOKUMENTATION

Hela arbetslaget hjälps åt att dokumentera lärande- och arbetsprocesserna kontinuerligt efter aktiviteter samt vid gemensam planering. Med hjälp av anteckningar, fotografier och eventuellt film dokumenterar vi barnens språkanvändande och samspel. Vid de gemensamma planeringarna dokumenterar vi också vad vi har erbjudit barnen för att utvecklas mot de prioriterade målen ur läroplanen, samt planerar hur vi ska arbeta vidare.

UPPFÖLJNING

När vi har gemensam planeringstid utvärderar vi de senaste veckornas aktiviteter (vilket lärande vi har sett i förhållande till den verksamhet vi erbjudit) och diskuterar hur vi ska utmana barnen vidare i deras lärprocesser.

Efter vårterminen kommer vi göra en mer omfattande utvärdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: