Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Juvelen läsåret 2015/2016

Skapad 2016-01-15 13:35 i Vallhamra förskola Partille
Juvelens teamplan vt-16
Förskola

Barns inflytande Lpfö98, förskolan/ arbetslaget skall verka för att varje barns uppfattning och åsikter respekteras.

Innehåll

Vart ska vi?

Barnsyn

Vi vill ha en trygg barngrupp där barnens intressen och behov genomsyrar verksamhetens utformning. Barnen ska känna förtroende för oss, våga uttryckta sina känslor och att verksamheten är rolig, trygg och lärorik.

De ska känna att de är en del i en helhet och samtidigt känna sig sedda och få deras specifika behov tillgodosedda.

Lärandemiljöer

Vi vill att de själva ska kunna påbörja, fullfölja och avsluta sina lekar eller aktiviteter. Vi vill ha tydliga lekstationer där barnen kan stimuleras och utveckla sin lek och också miljöer som inbjuder till samspel. Det ska vara tydligt vilken lek som erbjuds vid varje lekstation och det ska vara lätt för barnen att själva städa undan.

Ledarskap

Vi vill att det ska vara ett klimat i barngruppen där vi lyssnar på varandra och respekterar varandra och alla känner att de får sin röst hörd. Vi vill att alla barn känner att de blir lyssnade till båda av pedagoger och av andra barn och att de faktiskt kan påverka sin situation på förskolan. Allas åsikter, känslor och tankar är lika mycket värda och ska genomsyra arbetet.

Lärande och dess metoder

Vi vill arbeta utforskande både inomhus och utomhus och erbjuda ett varierat lärande för att fånga så många barn som möjligt. Vi vill ta oss tiden att samtala med barnen, vara närvarande och tillgängliga för att erbjuda ett så varierat språk som möjligt.  

Vi ska arbeta medvetet med sociala lekar, lyfta fram allas olikheter och lika värde.

Vi måste skapa tillfällen för barnen att stimuleras och utvecklas efter deras individuella förutsättningar.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,

Hur gör vi?

Barnsyn

Vara närvarande pedagoger med fokus på barnen och deras behov. Vi ska arbeta på golvet och möta barnen på deras nivå. Vi ska bekräfta barnens känslor och hjälpa dem att sätta ord på desamma. Detta kräver att vi är tillgängliga och lyhörda. 

Lärandemiljöer

Vi ska vägleda dem i leken, erbjuda dem avskildhet för att kunna leka ostört i mindre grupper och lugna miljöer. Vi vill skapa "rum i rummen" för att de ska kunna hitta ett kryp-in där de kan leka utan avbrott. Vi måste vara flexibla och organisera om i miljöerna om vi märker att miljörerna inte fyller sin tänkta funktion.

Ledarskap

 Vi vill stärka deras ledarskapsförmåga genom att uppmuntra dem till att ta egna initiativ. Vi uppmuntrar dem till att tänka själva genom att tex ställa öppna frågor kring hur de tänker. Dokumentation och reflektion i arbetslaget är nödvändig för att finna strategier för att hitta balans mellan vårat kontra barnens ledarskap.

Lärande och dess metoder

Vi vill arbeta med och förmedla värdegrunden, använda oss av samarbetsövningar och lyfta fram barnens positiva egenskaper.

Vi vill arbeta i det "lilla sammanhanget" där smågrupper möjliggör att varje enskilt barn kan lyftas fram. Vi arbetar med böcker, ramsor och sånger för att stimulera språket. Vi försöker engagera barnen och väcka deras nyfikenhet kring specifika fenomen.  

Vardagliga rutiner är utmärkta arenor för lärande där vi måste ta oss tiden att lyssna till barnet.  

Tid för reflektion och utvärdering i arbetslaget är nödvändigt för att se hur vi kan arbeta vidare eller utveckla ett moment eller en aktivitet.

Vi pedagoger är en metod för lärande och måste agera som såväl språkliga som sociala förebilder.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

Var är vi?

Barnsyn

Vårt fokus ligger för närvarande på att skapa en trygg barngrupp och goda relationer. Vi försöker kartlägga barnens intressen och vara lyhörda inför deras behov. Utefter dessa utformar vi verksamheten, både innehållsmässigt och våra fysiska miljöer. 

Lärandemiljöer

Vi har omstrukturerat delar av de fysiska miljöerna. Vi har flyttat vissa lekstationer för att tydliggöra syftet med lekstationen och har gjort fler leksaker och material lättillgängliga för barnen. Vi har även på andra delar av Juvelen begränsat tillgängligheten av leksaker med mindre delar som lätt kan sättas i halsen. Vi observerar barnen i leksituationer för att kartlägga deras intressen.

Ledarskap

Inom vissa ramar får de själva utforma olika delar i verksamheten och ledarskapet hos barnen genomsyras av deras inflytande över verksamhetens innehåll. Vi låter barnen själva utforska och upptäcka där vi är avvaktande men samtidigt tillgängliga för att besvara eventuella frågor. Vi ser oss som medupptäckare och medkonstruktörer där vi tar tillvara på barnens ideér och tankar. Detta gör vi genom att vara flexibla i vår planering och inte vara låsta vid en viss aktivitet eller ett visst innehåll.

Lärande och dess metoder

För närvarande ligger vårt fokus på inskolningar och att skapa trygghet i barngruppen. Vi tror att barnen kan tillägna sig ett fullgott lärande först när tryggheten infunnit sig. Språkutveckling och utvecklande av sociala och empatiska färdigheter är övriga centrala områden i vår verksamhet. Här är vi pedagoger nyckelpersoner där vi stöttar dem i deras utveckling inom respektive områden.

 

 

 

 

Hur blev det?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: