Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2016-01-17 20:56 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Här lär vi oss använda förändringsfaktor och egenskaper hos olika slags funktioner.
Grundskola 9 Matematik
I det här området får du lära dig:

-använda samband mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden

-använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar

-egenskaper hos olika funktioner

-tolka och rita grafer

-beskriva linjära funktioner matematiskt

-värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

-förklara och motivera utifrån dina kunskaper om olika begrepp

Viktiga begrepp

Procent, procentenhet, promille, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, oberoende variabel, beroende variabel, riktningskoefficient och proportionalitet.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Genomförande

Arbetsgång

Vi arbetar med procent, procentenhet,  förändringsfaktor, funktioner, linjära funktioner, proportionalitet och koordinatsystem i fyra olika nivåer.

Du får möjlighet att se korta mattefilmer för att förstärka och fördjupa dina färdigheter och förmågor.

Genom gruppövningar resonerar du kring matematiken.

Hjälp utöver undervisningssituationerna kan du få på TTM och kunskapsverkstaden.

Du använder formativ bedömning vid självskattning i början och slutet av perioden.

Summativ bedömning vid arbetsområdets avslutning.

Filmer

Mål:Att få förståelse för arbetsområdets olika begrepp och metoder.Det finns filmer med genomgångar av de olika momenten.

 Juhanis matte, åk9

Linjära funktioner-räta linjens ekvation 7:14

Räta linjens ekvation 2:27

Den räta linjens ekvation 3:40

Funktioner och algebra, räta linjens ekvation 12.30

 

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna......

www.matematikbokenxyz.se

www.matteboken.se

www.webbmatte.se

www.elevspel.se

www.nomp.se

king of math

www.webmath.se (inloggning får ni av mig)

Bedömning

Xxxxx

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: