Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 algebra och geometri

Skapad 2016-01-17 23:58 i Österslättsskolan Karlshamn
Kap 3-4 i Y-boken i XYZ serien Libers förlag
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra handlar om att uttrycka sin matematik med hjälp av bokstäver. Detta är bra att kunna när man ska arbeta med mönster och då matematiskt kunna uttrycka hur mönster ser ut. Algebra är också grunden till att förstå hur ekvationer är uppbyggda.

Geometrisk kroppar finns överallt i vår omgivning. Vad heter de och hur räknar man ut deras area och volym? Det ska du få lära dig mer om i detta avsnittet.

Innehåll

Syfte

Vi ska göra det för att du ska få lära dig

- om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden
- att tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer
- att formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat
- att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
- att föra och följa matematiska resonemang
- att använda matematikens uttrycksformar för att samtala om, agumentera för och redogöra för frågeställningar, beräkningar  och slutsatser
- att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet samt i andra skolämnen

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretisering

Vi ska lära oss vad en variabel är och hur de kan användas när vi arbetar med algebraiska uttryck.

- Vi ska lära oss förenkla olika uttryck.

- Vi ska lära oss använda variabler i uppgifter med uttryck och formler t ex kunna läsa ut vad olika saker står för i en formel, kunna upptäcka ett mönster och därifrån skriva ett uttryck.

- Vi ska träna på att med ett matematiskt språk göra egna uppgifter.

- Vi ska lära oss geometriska figurer och hur de liknar/skiljer sig från varandra genom att använda geometrins begrepp.

- Vi ska lära oss avbilda/rita geometriska figurer

- Vi ska lära oss olika metoder för att beräkna area, omkrets och volym.

- Vi ska lära oss att göra enhetsbyten med geometriska enheter

- Vi ska träna på att få en förståelse för hur olika geometriska formler är uppbyggda, t ex formeln för volymen hos en cylinder och en kon.

- Vi ska lära oss olika metoder/strategier för problemlösning i vardagssituationer, t ex veta när det passar att rita figurer, när det är bäst med en prövning, när det passar med en formel?

Undervisning/arbetssätt

Du får lärarledda genomgångar, arbeta enskilt med uppgifter i boken eller på datorn. Du får även göra några praktiska aktiviteter tillsammans med kamrat. Avritning och konstruktion av figurer ingår också i det här området.

Bedömning

 Kommunikations och resonemangsförmågan bedöms på inlämningsuppgifter som görs under lektionerna.Muntlig kommunikationsförmåga bedöms fortlöpande under lektionstid.Problemlösningsförmåga, procedurförmåga och begreppsförmåga bedöms främst i det skriftliga provet som avslutar området.

Matriser

Ma
Matematik åk 8 algebra och geometri

Rubrik 1

 • Ma  E 9   Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9   Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: