👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för undervisning i historia och religion HT -17 för 7A

Skapad 2016-01-18 09:05 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Historia Svenska Religionskunskap

Innehåll

Avsnitt 1

Planering religions- och historieundervisning i 7A höstterminen

 

Syfte med undervisningen i historia:

Eleven ska kunna

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Syfte med undervisningen i religion:

Eleven ska kunna

 • Analysera olika sätt att tro
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av samhället, reflektera över frågor om livet
 • Diskutera vad som är rätt och fel
 • Söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga

 

Innehåll i årskurs 7:

 • De första människorna – hur de levde och försörjde sig i jägarsamhället och bondesamhället
 • Antiken: Hur högkulturer växte fram i Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom.
 • Handelns utveckling
 • Revolutioner; t.ex. franska revolutionen och industriella revolutionen
 • Gamla och Nya testamentet

 

Undervisning:

 1. Vi inleder med några lektioner där vi tar reda på utvecklingen från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle och vad som är typiskt för dem. (Läroboken i historia sid. 3-15, läroboken i religion sid. 23-26)
 2. Vi går igenom hur olika högkulturer växer fram, var de finns och varför just i de områdena. Vi tar också reda på gemensamma drag i olika högkulturer. (Läroboken i historia sid. 17-37, läroboken i religion sid. 28-33)
 3. Grekland studerar vi med lärarledda genomgångar och eleverna gör ett grupparbete som redovisas muntligt med hjälp av presentationsprogram. Det är viktigt att eleven resonerar källkritiskt om sina olika källor. Även här arbetar vi med religion. (Läroboken i historia sid. 41-69, Läroboken i religion sid. 35-48)
 4. Om Rom har vi lärarledd undervisning och en kortare fördjupningsuppgift. (Läroboken i historia sid. 74-89, Lärobok i religion sid.51-55)
 5. Jämförelser med andra högkulturer. (Läroboken i historia sid. 94-127)
 6. Handelns utveckling och revolutioner planeras senare.
 7. Undervisningen i Gamla och Nya testamentet planeras senare

 

Bedömning:

 • Elevens förmåga att lära in och redovisa fakta samt att föra resonemang om den historiska epok vi studerar bedöms både skriftligt och muntligt
 • Elevens skriftliga förmåga bedöms
 • liksom berättarförmågan
 • Elevens källkritiska resonemang bedöms.

 

 

Matriser

Hi Re Sv
Kunskaper i historia

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika perioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven undersöker några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Ny rubrik

Kunskaper i Religionskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen.
Likheter & skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Moraliska föreställningar & värderingar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan resonera och argumenter kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Information & källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.