Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 vt 2016

Skapad 2016-01-18 22:05 i Irstaskolan Västerås Stad
En planering för veckorna 2-12
Grundskola 2 Matematik
Nu börjar vi med multiplikation. Vi upptäcker sambandet mellan addition och multiplikation och övar på att multiplicera med 2, 5 och 10.

Vi börjar också arbeta med "svåra" subtraktionstabellen och vi övar på att förstå och lösa textuppgifter och välja rätt räknesätt. Vi arbetar vidare med skriftliga räknemetoder och huvudräkningsstrategier för att räkna addition och subtraktion.

Vi arbetar med talen och tallinjen upp till 200 och med positionssystemet; hundratal, tiotal och ental.

Vi lär oss att avrunda tal till närmaste hela tiotal och att göra överslagsräkningar.

Vi lär oss klockslagen fem över, tio över och 20 över på klockan.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi lägger och visar upprepade additioner och multiplikationer med hjälp av konkret material.
 • Vi övar på skriftliga räknemetoder samt olika huvudräkningsstrategier gemensamt på tavlan eller i mattebok/ på stencil.
 • Vi löser och gör egna textuppgifter.
 • Vi lägger talen 0-200 med tiobasmaterial. Vi delar upp talen i hundratal, tiotal och ental. Vi sätter ut och läser av talen på tallinjen.
 • Vi avrundar tal och gör överslagsräkningar.
 • Vi ställer och läser av klockor.
 • Vi arbetar enskilt och parvis med kapitlen 1 - 3 i Mästerkatten.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp. Multiplicera med 2, 5 och 10. Förstå sambandet mellan multiplikation och addition.
 • Lösa en enkel textuppgift och välja rätt räknesätt (addition eller subtraktion).
 • Läsa och skriva talen 0-200. Storleksordna talen samt placera dem på tallinje.
 • Förstå subtraktion som skillnad. Subtrahera tal som ligger nära varandra på tallinjen.
 • Avrunda talen 0 - 200 till närmaste tiotal. Göra en överslagsräkning.
 • Ställa och läsa av en klocka på klockslagen hel, halv, kvart i, kvart över, fem över, tio över, 20 över.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta i klassrumsaktiviteter och övningar.
 • Genom att visa med bilder, symboler eller konkret material.
 • Genom samtal med lärare och kamrater.
 • Genom lärares observationer under arbetets gång.
 • Genom diagnoser och övningar i Mästerkatten samt andra test.

Matriser

Ma
Matematik vt 2016

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikation
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Förstår sambandet mellan addition och multiplikation. Kan 2-, 5- och 10-hopp. Multiplicerar med 2, 5 och 10.
Kan alla tabellerna 1-5 samt 10.
Textuppgifter
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan lösa en enkel textuppgift som kräver en uträkning med addition eller subtraktion. Väljer rätt räknesätt.
Kan förstå och lösa textuppgifter som kräver fler än en uträkning.
Talen 0-200
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa och skriva talen 0-200. Kan storleksordna talen och dela upp dem i hundratal, tiotal och ental. Kan läsa av och sätta ut talen på en tallinje.
Kan läsa, skriva, dela upp, storleksordna, även högre tal. Kan läsa av och sätta ut talen på en tallinje.
Subtraktion
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Förstår subtraktion som skillnad. Kan subtrahera tal inom talområdet 0-20 som ligger nära varandra på tallinjen.
Kan subtrahera tal inom talområdet 0-200 som ligger nära varandra på tallinjen.
Avrundning, överslag
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan avrunda talen 0-200 till närmaste hela tiotal. Kan göra en överslagsräkning med addition inom talområdet 0-200.
Kan avrunda tal 0-1000 till närmaste hela hundratal. Kan göra en överslagsräkning med addition eller subtraktion inom talområdet 0-1000.
Räknestrategier
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa av och ställa en klocka på klockslagen hel, halv, kvart i, kvart över, fem över, tio över, tjugo över.
Kan läsa av och ställa en klocka även på andra klockslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: