Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi. Kol och Kolföreningar

Skapad 2016-01-19 13:54 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9
...

Innehåll

Mål att sträva mot

Undervisningen skall sträva efter att eleven:

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar kunskap om atomens byggnad och kemisk bindning som förklaringsmodell för kemiska processer
 •  Utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor
 •  Utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av betydelse för vardagslivet
 •  Utvecklar förståelse av materiens oförstörbarhet, omvandlingar, kretslopp och spridning
 •  Utvecklar kunskap om hur kemin har påverkat våra materiella livsvillkor och vår kulturs världsbild

Tolkade och konkretiserade mål

Du som elev ska:

 • kunna namnet på de åtta första kolvätena i metanserien
 • kunna skilja på mättade och omättade kolväten
 • känna till begreppen kolväte och aktivt kol.
 • kunna bygga molekylmodeller av kolväten och kunna skriva strukturformel
 • veta i vilka former kol förekommer i
 • kunna redogöra för kolets kretslopp
 • känna till vad fossila bränslen är till hur deras förbränning påverkar miljö
 • känna till råolja och produkterna som utvinns genom fraktionerad destillation
 • Känna till de vanligaste alkoholerna och organiska syrorna

Kopplingar till läroplan

 •  Ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter
 •  Ha kunskap om de viktigaste kretsloppen i naturen samt kunna beskriva några spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark
 •  Kunna med hjälp av exempel belysa hur kemins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild
 •  Kunna använda såväl kemiska kunskaper som estetiska och etiska argument i frågor om resursanvändning, föroreningar och kretslopp
 •  Kunna föra diskussioner om resursanvändning i privatlivet och i samhället

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier.
 • Samtala om ett naturvetenskapligt ämne utifrån etik och estetik t.ex. vilket som är rätt eller fel.
 • Genomföra experiment, redovisa sina resultat och drar slutsatser
 • Beskriva och förklara med egna ord.
 • Ställa frågor om ämnet

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 

 • Laborera
 • Arbeta med övningar med atommodeller och formler för kol och kolföreningar
 • Att förklara centrala begrepp, analysera och diskutera.

Uppgifter

 • Lab

Matriser

Kol och Kolföreningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturvetenskaplig förståelse
Den här aspekten handlar om att beskriva och använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier, redovisade i kunskapsprovet och ditt arbete om kolets kretslopp
Beskriver begrepp, modeller och teorier i kända sammanhang. Har grundläggande förståelse om kemiska processer och materiens kretslopp.
Använder begrepp, modeller och teorier i nya sammanhang. Har utvecklad förståelse om fotosyntes, förbränning och liknande kemiska processer
Använder begrepp, modeller och teorier för att utveckla nya frågeställningar.
KUNSKAPER
Beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv med hjälp av begrepp, modeller och teorier.
Kan svara på frågor som exempelvis har följande formuleringar: Vad är ... Vad heter ... Vilka ... Beskriv ...
Kan svara på frågor som exempelvis har följande formuleringar: Varför ... Motivera ... Förklara ... Vad beror det på att ...
Kan ställa frågor som leder vidare och ge förslag på lösningar. Kan jämföra och argumentera
KOMMUNICERA
Följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
Deltar något i diskussioner och svarar på enkla frågor
Deltar aktivt i diskussioner och kan dra egna slutsatser
För diskussioner framåt och kan argumentera/värdera för och emot
SE SAMBAND OCH FÖRSTÅ ORSAK OCH VERKAN
Genom att använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv.
Kan se enkla orsaker till händelser. Försöker ge exempel på konkreta följder drar enkla slutsatser.
Reflekterar, beskriver och ser orsaker till händelser. Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga problem.
Reflekterar, beskriver och förklarar tydligt sambanden mellan händelse och konsekvens. Använder tidigare kunskaper för att tolka en ny situation. Ser saker i ett sammanhang och gör jämförelser. Diskuterar för- och nackdelar och drar slutsatser när det t.ex. gäller att lösa vardagliga samhälleliga problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: