Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2016-01-19 14:29 i Landvetterskolan Härryda
Under dessa veckor går vi igenom kristendomen, hur den uppstod och hur den spridits och utvecklats under tidens gång. Vi lär oss om kristendomens centrala delar och trosuppfattning.
Grundskola 8 Religionskunskap
Under dessa veckor går vi igenom kristendomen, hur den uppstod och hur den spridits och utvecklats under tidens gång. Vi lär oss om kristendomens centrala delar och trosuppfattning.

Kurskoden till Google Classroom är: gc7l4eh

Uppgifter

  • Jämför kristendomens olika grenar

Matriser

Re
Kristendomen

Centralt innehåll

  • Re  7-9   Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
E
C
A
Du har kunskaper om kristendomen.
Du har baskunskaper om kristendomen
Du har goda kunskaper om kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen. Du förklarar på ett väl utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra
Du utvecklar din förmåga att analysera kristendomen
  • Re
Du kan ge exempel på viktiga delar inom kristendomen. Du kan diskutera likheter och skillnader mellan olika kristna samfunds sätt att tro.
Du kan förklara viktiga delar inom kristendomen. Du kan diskutera likheter och skillnader mellan olika kristna samfunds sätt att tro och föra ett resonemang kring varför de skiljer sig åt.
Du kan förklara viktiga delar inom kristendomen på ett välutvecklat sätt. Du kan diskutera skillnader och likheter mellan olika kristna samfunds sätt att tro och kan föra väl utvecklade resonemang kring varför de skiljer sig åt.

Re
Utvecklingsmatris SO år 4-9

Utvecklingsmatris i SO år 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Beskriva, redogöra, förklara och undersöka. Beskriva centrala tankegångar, strukturer och uttryck. Använda olika teorier, tekniker och metoder.
Du har grundläggande faktakunskaper i ämnet. Du kan välja ut relevanta fakta för att beskriva en företeelse. Ex: Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Du har goda faktakunskaper Ex: Lämplig fakta finns med och jag har förklarat dem.
Du har mycket goda faktakunskaper Ex: Mycket innehållsrikt och genomtänkt faktaurval som är tydlig förklarat.
Begrepp
Använda ord, begrepp och modeller som hör till ämnet.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp men de förklaras bara ibland eller otydligt/ofullständigt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp i rätt sammanhang och förstår betydelsen.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Använder och förklarar ämnesbegrepp i hög grad och på ett väl fungerande sätt.
Beskriva
Beskriva samband och mönster. Jämföra. Värdera olika fakta/kunskaper. Beskriva likheter och skillnader
Du kan beskriva och ge exempel. Ex: Ja kan göra enkla beskrivningar och jämförelser utifrån den fakta jag lärt mig.
Du kan beskriva, förklara och visa på samband i de centrala tankegångarna. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och jämförelser.
Du kan förklara och visa på samband, se generella mönster mönster i centrala tankegångar. Visar detta med hjälp av begrep och modeller. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och nyanserande jämförelser.
Resonera
Dra slutsatser. Visa olika perspektiv. Visa orsaker, konsekvenser och samband och förklara och beskriva dessa. Motivera åsikter, argumentera. Ge förslag till lösningar, reflektera och värdera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda (enkla åk 6) resonemang. Ex: Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och resonerar på ett enkelt sätt utifrån den fakta jag lärt mig. Ibland motiverar jag mina svar och argumenterar.
Du kan föra utvecklade resonemang. Ex: Jag visar samband och har utvecklade resonemang. Jag visar att jag kan se saker från olika perspektiv och jag kan resonera kring orsaker och konsekvenser. Jag använder visa motiveringar och argument.
Du kan föra välutvecklade resonemang. Ex: Jag kan resonera välutvecklat om olika samband, orsaker och konsekvenser med motiveringar och argument..Jag drar också slutsatser som ger en helhetsbild av mina kunskaper i ämnet..
Källor
Kunna använda olika källor och vara medveten om olika källors trovärdighet och relevans samt använda andra hjälpmedel/verktyg som kartor, tabeller m.m.
Du kan resonera på enkel nivå kring källornas trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Jag kan använda enkla källkritiska metoder och söka och använda olika källor samt redovisa dessa.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i väl fungerande sätt. Ex: Jag kan använda källkritiska metoder och värdera olika källor. Jag kan redovisa källorna.
Du kan resonera på ett väl utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i mycket väl fungerande sätt. Ex: Jag kan värdera olika källor och motivera mitt val. Jag redovisar källorna utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: