Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, sortering med riktning mot en hållbar utveckling

Skapad 2016-01-19 20:21 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkravygotskij detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Sortering som ett verktyg för att väcka intresse och ett medvetet driv mot en hållbar utveckling

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi vill på ett lustfyllt och utforskande sätt väcka barnens tankar och intresse för vad varje individ kan bidra med för att göra skillnad.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen har visat intresse för sortering i tidigare undervisningar men även i sin fria lek tillsammans både i inne- och utelek. Intresset och funderingar kring sopsortering och returmaterial har upptäckts under olika situationer och aktiviteter på avdelningen. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

På ett lustfyllt sätt ska barnen få lära sig om vad de kan bidra med för att vara en del av utvecklingen mot en mer hållbar miljö.

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

På undervisningen kommer jag som pedagog leda en aktivitet där barnen kliver in i ett kaosartat rum där det ligger skräp och matrester överallt. Barnen får med hjälpa av samarbete, tidigare erfarenheter och stöttning på ett entusiastiskt vis hjälpa till att städa undan. Rummet kan inte vara sådär stökigt om vi ska vistas där hela dagen.

Med glädje, entusiasm och lyhördhet kommer jag att använda  vygotskij sociokulturella teori om barns kollektiva lärande som min stafettpinne. Jag kommer med matematikens anda gå in i undervisningen med en vetskap om barnens tidigare erfarenheter och intresse för matematik och sortering. 

Efter sorteringen är ett metakognitivt samtal också planerat, ett samtal där barnen får återberätta och samtala om sina nya erfarenheter och upplevelser av aktiviteten. Detta samtal gör det synligt för oss som pedagoger men även för barnen vad barnen fått med sig och lärt sig av undervisningstillfället. 

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: