Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Åk8 Organkemi

Skapad 2016-01-19 22:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Kemi
 Vi kommer under detta området att arbeta och lära om ett av de viktigaste grundämnena: kol. Dessutom om dess viktigare föreningar: kolväten, alkoholer , syror, estrar samt en del andra ämnen.

Vi kommer även att titta lite på innehåll i mat och dess betydelse för hälsan.

Viktigast inom kemin är, förutom en hel del faktakunskap, att du lär dig att laborera och beskriva vad du gjort samt dra slutsatser utifrån det.

Bild: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_black#/media/File:Carbon_black.jpg

Innehåll

Syfte

Arbetet med området syftar till att du ska få utveckla kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du ska få söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Du ska även öka din laborationsvana. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

Efter detta arbetsområde ska du:

 • känna till vad kolföreningarnas kemi handlar om
 • veta att organisk kemi är ett annat namn för detta
 • kunna de olika former som rent kol förekommer i, deras uppbyggnad, egenskaper och vad de används till.
 • kunna att kolet har fyra bindningar
 • ha kännedom om indelningen i olika organiska ämnesgrupper
 • ha kunskap om ämnesgrupperna: kolväte, alkoholer, organiska syror och estrar. Dessa gruppers byggnad, egenskaper och praktiska användning.
 • ha kunskap om kolets kretslopp i naturen.
 • kunna skillnaden mellan strukturformel och molekylformel
 • veta skillnaden mellan mättade och omättade kolväten
 • Förklara vad som sker vid fotosyntesen respektive cellandningen.
 • Förklara vilken betydelse kolhydrater, fetter och proteiner har för kroppen samt hur dessa sönderdelas för att kunna tas upp av blodet och transporteras till cellerna.
 • kunna granska och arbeta med texter inom området

Undervisning

 Vi kommer under lektionerna att arbeta med begreppen utifrån texter, filmer, diskussioner och laborationer. Vi kommer även att arbeta med större uppgifter som att skriva en resonerande text.

Området redovisas med lab.rapporter, läxförhör och inlämningsuppgifter

Bedömning

 Du kommer att bedömmas utifrån enskillda aktiviteter under lektionerna där din muntliga och skriftliga begreppskunskap bedöms. Dessa kommer du att bedömmas under laborationerna samt din förmåga att använda begreppen vid större arbetsuppgifter.

Du kommer att bli bedömd enligt matrisen hur du:

 • deltar muntligt under genomgångar och laborationer
 • genomför laborationer
 • skriftligt hur dina labrapporter är, hur du lyckas på läxförhören och inlämningsuppgifterna

Matriser

Ke
KE matris allmän - FULL

Använda kunskaper i kemin för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Användning och anpassning av information
K4 Att kunna använda information och anpassa framställningen.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra en laboration
K5 Följa instruktioner, formulera frågor och planera laboration.
Du genomför laborationerna enligt instruktion. Bidrar även till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Genomförandet av laboration
K6 Säkerhet och användandet av av utrustning
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
Du laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och använder utrustning på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Reflektion över laboration
K7 Jämföra resultat och dra slutsatser utifrån modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Reflektion över laboration
K8 Rimlighet och förbättringar
Du för ett enkelt resonemang kring resultatens rimlighet .
Du för ett utvecklat resonemang kring resultatens rimlighet.
Du för ett välutvecklat resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Dokumentation av laboration
K9 Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan göra utvecklade dokumentationer över ditt laborativa arbete, med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
K10 Begreppskunskap - Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen.
K11 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp för att resonera kring olika processer samt se kemiska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle.
K12 Du kan beskriva kemiska processer och se samband gällande energiomvandlingar och olika kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: