Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi och samhällskunskap åk 9; En global värld

Skapad 2016-01-20 21:16 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
I detta avsnitt kommer vi arbeta utifrån ett helhetsgrepp om vår värld. Under arbetets gång kommer vi arbeta med i-länder och u-länder, global handel, hållbar utveckling och sårbarhet Arbetet kommer att delas upp i två delar. Den första delen fokuserar vi på att lära oss grunderna till varför vissa länder har utvecklats till välfungerande industriländer och varför andra länder kämpar med att ge sin befolkning grundläggande förnödenheter, som rent vatten och en fungerande hälsovård. I den andra delen kommer vi arbeta med analyser av hållbar utveckling och olika länders sårbarhet. Här kommer vi lära oss mer om den globala klimatförändringen och vilka konsekvenser som den kan medföra enligt forskare. Vi kommer att få kunskaper om det bräckliga samarbetet mellan människan och naturen samt undersöka orsakerna till en rad klimatproblem som växthuseffekten och människan överutnyttjande av jordens resurser.
Grundskola 9 Samhällskunskap Geografi
...

Innehåll

Geografi och samhällskunskap - innehåll och planering

Innehåll

Dessa områden kommer vi att arbeta med under v. 2 - 8
- I-länder och U-länder
- EU
- USA, Tanzania och Indonesien
- Global handel

Länk till atlas Europas gruvor och industrier

Här finns veckoplaneringen v.2-v.8

Padlet

Länk till padlet

Presentationer finns i padlet

Läxa 

v.3 SOS geografi 9 s.43-51 (till onsdag)

v.4 SOS geografi 9 s.53-70 (till onsdag)

      SOS samhällskunskap 9 s.33-42 (till onsdag)

       SOS geografi 9 s.72-80 (till fredag)

v.5 SOS samhällskunskap 9 s.43-49 (till onsdag)            

       Tips repetera inför provet v.6

Prov          

Att tänka på inför provet på torsdag 11/2

  • Provet är ett E-C prov.
  • Ta hjälp av de Uppgifter som finns till varje kapitel i både Geografi SOS 9 och Samhälle SOS 9. Både de som kallas "Frågor till texten"och "Arbeta med texten". Dessa uppgifter lyfter fram viktiga delar ur texten. 
  • I vårt arbete med att "Analysera EU´s regioner" och "Analysera USA, Tanzania och Indonesien" har vi tittat på styrkor och svagheter inom varje region/land. Samt vilka förutsättningar som regionerna/länderna har gällande råvaror/fabriker/kunnande/politiska omständigheter
  • Det är viktigt att ni tänker på att det finns samband mellan vad befolkningen arbetar med, hur landet använder sina råvaror, hur landet handlar med andra länder samt landets politiska styrning.
  • Det är viktigt att du kan de nya begrepp som används i Geografi- och samhälleboken. T.ex. globalisering, protektionism, den inre marknaden, frihandel, frihandelsförbund, tull, valutamarknad, export, import, förädling, råvaror, m.m. Det förekommer många nya begrepp som det är viktigt att du förstår och använder dig av. 

 

 

  • Uppgifter

Uppgift 1 Analyser EU´s regioner  + länk till Atlas Europas gruvor och industrier

Uppgift 2 Analysera USA, Tanzania och Indonesien

Uppgift 3 Analysera BRIC-länderna

Uppgift  4 Bilen vs Cykeln i Sao Paolo Brasilien

Uppgift 5 Luften i Kina

Uppgift 6 till En värld utan bröd - Klimatförändringar och dess konsekvenser för naturen och människan

Arbetet med geografi och samhällskunskap pågår mellan v.2 - v.14

Texter

Kap 1 Klimatförändringar: mättnad i Nord och hunger i Syd

Text - Vad är hållbar utveckling?

DN 5/3 2016 Djup kris när Kinas svarta guld tappar i värde

Inför provet

VIKTIGT! VIKTIGT!

Läsinstruktioner SOS Geografi 9 - Kap. Hållbar utveckling s.83-95,98-101,104-111. Kap. Sårbarhet s.113-118 + 122.

Presentationer

Presentation Hållbar utveckling och sårbarhet

Diagram och statistik

4 grafer om klimatförändringar

Nyheter 

Radio P1 Studio Ett om statlig kontroll över media

 Radioreportage om jordbävningens, kärnkraftsolyckan och tsunamin i Japan - Fem år efter Fukushima


I detta arbetsområde kommer vi att göra följande:
 - Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 - Enskilda studier i kursbok och övriga texter. 
 - Arbeta enskilt och i grupp med att granska kartor, statistik och tidningsartiklar.
 - Diskussionsfrågor kring dessa ämnen i grupp.                                                              - Studiebesök hos Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 
 - Skriftliga examination - Tanken är att klassen ska skriva flera delprov.

Vi kommer bedöma

  • Analysförmågan: förmågan att kunna resoner om orsaker till och konsekvenser av olika händelser och skeenden.
  • kommunikativa förmågan: förmågan att kunna delta i en diskussion, argumentera för en åsikt, motivera en ståndpunkt, föra ett logiskt resonemang samt uttrycka en ståndpunkt.
  • Begrepslig förmåga: att förstå innebörden i ämnesspecifika begrepp och kunna tillämpa dem i olika och nya sammanhang. Det är genom att begripa begreppen som eleverna kan delta i ämnesspecifika diskussioner.Begreppen är därmed ett ämnesspråk och kan då fungera som tankeredskap för att kunna generalisera och se mönster
  • Informationshanteringsförmåga: veta hur man söker, väljer ut, strukturerar och kritiskt granskar information

Matriser

Sh Ge
Geografi

E
C
A
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster 1
Du kan utforska och beskriva enkla geografiska mönster av handel och kommunikation.
Du kan utforska och beskriva förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation.
Du kan utforska och beskriva komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation.
Geografiska mönster 2
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika geografiska mönster förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser av detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika geografiska mönster förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser av detta.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika geografiska mönster förändrats över tid samt orsaker och konsekvenser av detta.
Jordens livsmiljöer
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Befolkning och migration
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Geografiska källor
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor, teorier och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor, teorier och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden med hjälp av kartor, teorier och modeller på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet.
Namngeografi 1
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Namngeografi 2
Du kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Sh Ge
Kunskapskrav Samhällskunskap år 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

E
C
A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

E
C
A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: