Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och texttyper

Skapad 2016-01-21 08:04 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer arbeta med läsförståelse där vi utvecklar förståelse genom tolkning av det vi läser. Vi kommer använda oss av läs- och ordförståelsestrategierna. Vi kommer arbeta med texttyperna argumenterande, resonerande och berättande texter och vi kommer använda oss av kamratrespons i processkrivningen.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Syfte - Varför?

Vi kommer inom det arbetet öva vårt resonerande, berättande och argumenterande språk. Vi kommer också arbeta med läsning och läsförståelse. 

Centralt innehåll - Vad?

Läsförståelse och texttyper 

Kunskapskraven 

Läsa och läsförståelse:  

  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.   
  • Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.   
  • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.  

Texttyper och skrivning:  

  • Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.   
  • Berättande texter innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med uppbyggnad.

Undervisningens innehåll - Hur?

Planering för årskurs 8 svenska och svenska som andraspråk vårterminen 2016  

Vecka 3 

Måndag: Argumenterande text - läsförståelse och textskrivning  

Tisdag: Forts 

Torsdag Forts 

 

Vecka 4  

Måndag Satslära forts. 

Tisdag 

Torsdag Skrivuppgift satslära, grammatik och språklig korrekthet  

 

Vecka 5 - 12 Läsförståelse och texttyper och skriva.  

V.5 Argumenterande text: Insändare och debattartikel - fokus på läsförståelse   

Texter: 

Måndag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, förstå och samtala    

Tisdag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, förstå och samtala    

Torsdag: Läsa, jobba med förståelsestrategier, tolka, förstå och samtala och börja skriva   

V.6 Argumenterande text: Insändare och debattartikel - fokus på att skriva text   

Skrivuppgift: Skriv insändare. Gå igenom word och textformalia.   

Måndag: Skriva klart utkast   

Tisdag: Ge och ta emot kamratrespons   

Torsdag: Skriv klart den bearbetade versionen   

 

V.7 Personlig text/resonerande text: Krönika, brev och "uppgiftssvar" - fokus på läsförståelse   

Texter: 

Måndag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, förstå och samtala    

Tisdag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, förstå och samtala    

Torsdag: Läsa, jobba med förståelsestrategier, tolka, förstå och samtala och börja skriva text   

 

V.8 Personlig text/resonerande text: Krönika, brev och "uppgiftssvar" - fokus på att skriva text    

Skrivuppgifter: Skriv krönika Kille/tjej (gammalt nat.prov). 

Måndag: Skriva (klart) utkast   

Tisdag: ge och ta emot kamratrespons och fortsätta bearbetning   

Torsdag: Skriv klart den bearbetade versionen   

 

V.9 Sportlov  

 

V.10 Berättande text: Novell, antologitext (saga) - fokus på läsförståelse   

Texter: Kante, Flickan med svavelstickor, Rita Rubenstein   

Måndag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, först och samtala    

Tisdag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, först och samtala    

Torsdag: Läsa, jobba med förståelsestrategier, tolka, först och samtala och/eller börja skriva text   

 

V.11 Berättande text: Novell, antologitext (saga) - fokus på att skriva text    

Skrivuppgift: Skriva berättande text    

Måndag: Skriva klart utkast   

Tisdag: Ge och ta emot kamratrespons   

Torsdag: Skriv klart den bearbetade versionen    

 

V.12 Beskrivande och förklarande text: Informations text, sakprosa, skolböcker    

Måndag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, först och samtala    

Tisdag: Läsa text, jobba med förståelsestrategier, tolka, först och samtala    

Torsdag: Läsa, jobba med förståelsestrategier, tolka, först och samtala och/eller börja skriva text.

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Matriser

Sv SvA
Betygsmatris i Svenska 7-9

Förmåga

E
C
A
Läsförståelse
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt. Du gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse. Du kan tolka och föra underbyggda resonemang om litterära verks budskap. Du kan även föra resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt och på ett ändamålsenligt sätt. Du gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du god läsförståelse. Du kan tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan även föra utvecklade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Du skall kunna läsa skönlitteratur och sakprosa med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texters innehåll visar du mycket god läsförståelse. Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om litterära verks budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda. Du kan även föra välutvecklade och nyanserade resonemang om kopplingar mellan författare och verk och dra väl underbyggda slutsatser om hur verket påverkats av historia och kultur.
Skrivförståelse
Du kan skriva olika texttyper med varierat språk anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika källor, samt kunna resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla beskrivningar, förklaringar, ämnesrelaterat språk, fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i samspel. Du kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med gott varierat språk väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och varierande källor, samt kunna väl utvecklat resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla utvecklade beskrivningar, förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk, väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt samspel. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter väl mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Du kan skriva olika texttyper med mycket gott varierat språk mycket väl anpassat till texttyper, samt behärska språkliga normer och strukturer. Berättande texter ska innehålla välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt mycket komplex dramaturgi. Du ska kunna söka, välja ut och sammanställa information ur olika och mycket varierande källor, samt kunna mycket väl resonera och argumentera om informationen, samt källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna ska innehålla välutvecklade och nyanserade beskrivningar, förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk, mycket väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Du ska kunna levandegöra och förstärka dina argument genom att kombinera texttypers estetiska uttryck samt medier i ett ändamålsenligt effektivt samspel. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad. Du bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet utifrån respons.
Tal- och samtalsförståelse
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som också för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade relativt väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt. Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativ väl fungerande struktur och innehåll relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Du ska kunna diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som också väl för samtal och diskussioner framåt och fördjupar eller breddar dem. Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämför med närliggande språk och beskriver dess likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: