Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktbildspel åk 8 vt 16

Skapad 2016-01-21 09:28 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska Musik Bild
...

Innehåll

Bildspel - samarbete mellan bild, musik och svenska

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Reflektionsfrågorna:

              Svenska:  

 1. Du ska skriva egna dikter och välja en av dom att bygga ditt bildspel på. Vad får dig att vilja göra ditt bildspel på just den här dikten?
 2. Vilket budskap/stämning/känsla i dikten är det du vill förmedla i bildspelet? 

  Bild:
 3. Hur tänkte du när du valde ut dina bilder och när du utformade bildspelet? Förklara!
 4. Tycker du att du lyckats bra med din tolkning av dikten? För bilderna fram stämningen och visar din känsla av dikten? Motivera!          
 5. Vad blev du nöjd med och vad kan bli bättre? Motivera!                      
 6. Stötte du på några svårigheter under arbetets gång och hur löste du dem i så fall? 

  Musik:
 7. Beskriv hur du tänkte när du gjorde musiken till bildspelet. På vilket sätt tycker du att din musik är passande för dikten, bilderna och din text? Hur tänkte du när du t ex när du valde instrument?
 8. Vad fungerar bra när det gäller samspelet mellan bild, text och din musik? Vad är du nöjd med?
 9. Ge förslag på något som skulle kunna göra ditt bildspel bättre!

 

Gör även en självbedömning i matrisen!                

Matriser

Sv Mu Bl
Bildmatris

E
C
A
Teknik
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild, musik och text på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar bild,musik och text på ett väl fungerande sätt.
Presentation
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven presenterar sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven presenterar sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang
Du presenterar sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade odömen om arbetsprocessen och visar då på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocess och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Sv Mu Bl
Bildspel - svenska. Tolka o kombinera dikt med bild och musik.

E
C
A
Läsa
- tolka och resonera
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande innehåll och budskap i en egenvald dikt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i egen vald dikt.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i egenvald dikt.
Kombinera texttyper
- samspela
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik i ett bildspel så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra diktens budskap genom att kombinera den med bilder och musik så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sv Mu Bl
Bildspel - Musik: Skapande

Sammanfattning
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Samspel
Musikval
Eleven har gjort musik som i någon mån samspelar med bilderna.
Eleven har gjort musik som relativt väl förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Eleven har gjort väl passande musik som på ett effektfullt sätt förmedlar känsla i samspel med bilderna.
Bildväxlingar
Elevens bildväxlingar fungerar i någon mån i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar relativt väl i takt med musiken.
Elevens bildväxlingar fungerar väl på ett effektfullt sätt.
Reflektion
Utvärdering
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras skapande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras skapande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Källförteckning
Finns
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: