Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2016-01-23 20:30 i V Bodarna skola Alingsås
Vikingatiden
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska Historia Religionskunskap

Innehåll

 

Ämne: Historia 

Arbetsområde: Vikingatiden och kristendomens införande i Sverige

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus kallas för vikingar och tidsperioden för  vikingatiden. Ordet "viking" tros betyda "från viken", alltså någon som levde eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda "pirat" , eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare och upptäcktsresande. Låt oss följa med på ett vikingatåg!

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • sätta in vikingatiden på en tidslinje
 • berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad man åt, hur man bodde, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur deras kläder såg ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut
 • berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor och deras sätt att navigera
 • berätta om staden Birka
 • redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbedde 
 • skriva faktatexter och andra berättande texter som du illustrerar med dina egna bilder
 • använda olika källor: texter, kartor, filmer, bilder som hjälpmedel i ditt arbete
 • ge några exempel på hur vikingatiden, t ex deras levnadsätt, tro och kultur har lämnat sina spår i dagens samhälle: t ex namn, traditioner, runskrift m.m.
 • arbeta målmedvetet tillsammans med din grupp under grupparbetet

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • kunna berätta om människornas liv och boplatser under vikingatiden
 • kunna berätta om deras handelsresor, navigering och deras världsbild
 • kunna berätta om vikingarnas gudar och andra gestalter, asatron och kunna återge någon berättelse ur nordisk mytologi
 • kunna ge exempel på hur vi i våra dagar kan se spår av vikingatiden  (arkeologiska fynd, traditioner, namn, städer...)
 • kunna använda/känna till begrepp som hör till vikingatiden: vikingatåg, träl, asatron, runsten m.m.
 • kunna arbeta målmedvetet tillsammans med din grupp

Undervisning:

Vi kommer att:

 • göra ett grupparbete och redovisning om vikingatiden
 • läsa och diskutera texter i läroboken och i andra böcker/texter
 • se på filmer och diskutera innehållet i dessa
 • arbeta med tankekartor och stödord
 • skriva egna texter och illustrera dem med egna bilder
 • göra ett spel om vikingatiden som grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: