Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"English Speaking Countries" vt 2016

Skapad 2016-01-24 16:28 i Freinetskolan Mimer Freinet
By watching movies, by reading texts, myths, you are going to learn about "English Speaking Countries" and the way of life in those countries. Also, learn why they speak English in those countries. You are going to present your work to class. You are working at a travel agency. Your agency is not making enough money so you have to make more people buy travels to English Speaking countries. You are going to make a very tempting (lockande) brochure about a country where they speak English as a first or second language. How are you going to sell more trips? What is there to see? What is there to do? What are you interested in seeing, in doing? Compulsory – everybody has to do this • Why do they speak English in your chosen country? • Why did western countries take colonies? • What were the consequences of taking colonies? Both for the colonized country, and for the country that took colonies?
Grundskola 7 Engelska

By watching movies, by reading texts, myths, you are going to learn about "English Speaking Countries" and the way of life in those countries. Also, learn why they speak English in those countries. You are going to present your work to class. You are working at a travel agency. Your agency is not making enough money so you have to make more people buy travels to English Speaking countries. You are going to make a very tempting (lockande) brochure about a country where they speak English as a first or second language. How are you going to sell more trips? What is there to see? What is there to do? What are you interested in seeing, in doing? Compulsory – everybody has to do this • Why do they speak English in your chosen country? • Why did western countries take colonies? • What were the consequences of taking colonies? Both for the colonized country, and for the country that took colonies?

Innehåll

Centralt innehåll
Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Arbetsformer och arbetssätt

 • Se filmer om länder där de talar engelska, "Popreel"
 • Se spelfilm
 • Läsa in fakta om länder där man talar engelska
 • Ta reda på varför man talar engelska i ditt valda land, vilka och varför man tog kolonier, vilka konsekvenserna blev för länderna-
 • Skriva en resebroschyr om ditt valda land, där du dessutom kan jämföra med  andra företeelser i Sverige
 • Redovisa för klassen för att lära ut saker om ditt land och för att öva dig att prata engelska
 • Ge respons på kamraters redovisningar
 • Lära sig nya ord-glosor
 • Eventuellt museum.

 

Avsnitt 3

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Avsnitt 4

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Ansvar
Tar ansvar för sina studier och för sin studiemiljö
Tar stort ansvar för sina studier och sin studiemiljö
tar stort ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och för gruppens lärande
Lyssna
Se film med engelsk text
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Läsa faktatexter om English Speaking Countries
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Ansvar
Tar ansvar för sina studier och för sin studiemiljö
Tar stort ansvar för sina studier och sin studiemiljö
tar stort ansvar för sina studier, sin arbetsmiljö och för gruppens lärande
Skriva
Skriva faktatext om ditt valda engelsktalande land
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Anpassa språket i turistbroschyren efter läsare av en sådan text.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt i skrift, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig skriftligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Anpassa språket Redovisa i valfri form
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Redovisa i valfri form
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Redovisa i valfri form
Eleven kan välja och använda sig i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Jämföra
I din text/ redovisning ska du berätta om varför man talar engelska i ditt valda land eller stad, och kan du jämföra ditt engelsktalande land med dina erfarenheter och med Sverige. Berätta även om kolonisationen-effekterna av det i ditt valda land/stad.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: