Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, bild, text och tanke år 8 sär

Skapad 2016-01-25 09:53 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Särskolan Annika Wäst vt. 2016
Grundsärskola 8 Musik
Vi sammanför bilder med musik.

Vi pratar om konst, uttryck, upplevelse och tankar bakom.

Vi skapar konstnärliga sammanhang.

I mindre grupper skapar vi små produktioner.

Musik, bild, text och tanke ska ingå!

Vi visar och diskuterar i halvklass.

Innehåll

VAD

Denna uppgift handlar om att skapa konstnärliga sammanhang. Det handlar också om att förstå och att verka medialt, medvetet och konstnärligt. Det övergripande syftet är att utbilda och att stärka elevers analysförmåga. Ett syfte är också att ge elever verktyg för att verka medvetet och konstnärligt i olika konstnärliga som mediala sammanhang.

 

NÄR

 1. 2 - 4

Arbetsområdet inleds med gemensam undervisning i halvklass. Efter en genomgång och diskussion om arbetsområdet/LPPn övar vi att beskriva egna upplevelser och att använda begrepp för att analysera konst och mediala kompositioner.

 

 1. 5 – 6

Den första uppgiften är individuell. Varje elev sammanför en bild, en text och en tanke med musik som inspirerar. Eleven visar och berättar i halvklass. Elever ger och tar respons.

 

 1. 8 – 11

Elever formulerar ett gruppgemensamt projekt som innehåller alla delar i rubriken.

Elever redogör och får respons/klartecken på manus/idé.

Elever komponerar en konstnärlig produkt som innehåller musik, bild, text och tanke och får handledning i en gemensam skapandeprocess mot mål.

 

 1. 12

Elever redovisar i klassen och lämnar in för bedömning. (Unikum/Planering/Uppgift/Musik, bild, text och tanke)

 

 1. 14 – 16

Elever utvärderar arbetsområdet och skaparprocessen gemensamt i halvklass och reflekterar individuellt i skriftlig dialog med läraren. (Unikum/Planering/Lokal pedagogisk planering/

HUR

Den gruppgemensamma diskussionen om konst och media förs utifrån lärarens förberedelser. Du medverkar till lärande i undervisningen. Vi övar att identifiera och formulera vad bild, musik och ord kan förmedla och betyda. Vi diskuterar vad vi hör, ser och upplever och vi diskuterar uttryck, budskap och kvaliteter. Vi formulerar konstnärliga värden. 

Sedan får var och en ta fram och redovisa en första individuell uppgift som handlar om att skapa, presentera och att förmedla ett konstnärligt sammanhang. Du redovisar genom att berätta, genom att använda nya begrepp och genom att öva att formulera din analysförmåga. Sedan övar du också att lyssna på andras upplevelser och att förstå deras perspektiv samt att ge och ta konstruktiv respons.

 

Efter sportlovet bildar vi grupper som, i en gemensam skapande process, framställer en mindre produktion där musik, bild, text och tanke ingår.

Tillsammans kommer ni att gå in i en skapandeprocess där konstnärliga avväganden måste formuleras, diskuteras, värderas och förhandlas för att genomföras.

Ur KURSPLANEN i musikämnet LGR 11 (skolverket.se)

”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individers identitetsutveckling. I vår tidförenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv” 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
 • Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

CENTRALT INNEHÅLL

Centralt innehåll i detta arbetsområde är

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan
 • Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

REDOVISNING

Varje grupp inleder sin gemensamma redovisning med en sammanfattning av vad det är vi ska få ta del av. Varje grupp redovisar sin produktion i halvklass. Alla elever bistår med uppmärksam och konstruktiv respons.

INLÄMNING

Var och en lämnar in produkten för bedömning. (Unikum/Planering/Uppgift/ Musik, bild, text och tanke) tillsammans med en gemensamt formulerad beskrivning av arbetsprocessen från idé, planering och genomförande.

UTVÄRDERING

Ett gemensamt utvärderande samtal i halvklass syftar till att sammanfatta och att avsluta arbetsområdet konstruktivt och framåtsyftande.

REFLEKTION

Varje elev skriver en reflektion i kommentarrutan under LPPn (Unikum/Planering/Lokal pedagogisk planering/Musik, bild, text och tanke) efter att arbetet är färdigt och efter att den gemensamma utvärderingen skett. Reflektioner bemöts i en dialog om eget lärande tills det att elev och lärare är överens och nöjda. Dialog om eget lärande sker kontinuerligt och i skrift vid varje arbetsområdes slut.

BEDÖMNING

Varje lärsituation, varje initiativ och aktivitet som eleven medverkar till bedöms. Den individuella uppgiften fungerar mest som ett anslag till gruppuppgiften som handlar om konstnärliga skapandeprocesser. Bedömningsytan omfattar dokumentationen av elevens lärande i undervisning, i redovisade uppgifter och i den skriftliga dialogen om eget lärande.

DOKUMENTERAD BEDÖMNING I UNIKUM

Varje elev kan följa och kommentera dokumentationen av den egna kunskapsutvecklingen först och främst genom att diskutera den egna utvecklingen av förmågor i sin reflektion. Dialogen om eget lärande avser just att stärka elevens förståelse för eget lärande liksom för den egna kunskapsutvecklingen. Skriftlig bedömning innebär också respons på inlämnade uppgifter, dessutom finns, på Unikum (Unikum/Planering/Bedömningsmatris) alla kunskapskrav presenterade i en matris med rutor för olika kunskapsområden. I denna fyller läraren i visat lärande, med grön färg, på dokumenterad nivå. Eleven kan själv fylla i rutor och argumentera för att stärka sina betyg i kommentarsrutan under matrisen.  Också denna diskussion förs närhelst elever önskar förstå bedömningen. Till skillnad från en pedagogisk formativ diskurs är betyg är en summativ diskussion som inte gärna förs i samma andetag. Betyg kan elever lätt räkna u, hjälp behöver de däremot kontinuerligt för att formulera hur de ska kunna utveckla sina förmågor och på så sätt nå än mer komplexa mål.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: