Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg SvA Eldens hemlighet

Skapad 2016-01-25 11:41 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde där eleverna läser Eldens hemlighet av Henning Mankell och samtidigt diskuterar och skriver olika uppgifter utifrån bokens innehåll.
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk

Att läsa och diskutera hur det är att leva i andra kulturer och i andra delar av världen är både intressant och viktigt. I bästa fall förstår vi också varandra bättre när vi ser att vi kanske har en hel del gemensamt. Vi ska läsa en gemensam bok om Sofia, en flicka i er ålder, som lever i Mozambique. Samtidigt tränar du dig i att diskutera, läsa, skriva och du kommer att utveckla ditt ordförråd.

Innehåll

Mål

Läsa Eldens hemlighet av Henning Mankell

Återberätta och sammanfatta delar och situationer

Diskutera bokens innehåll utifrån olika perspektiv

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • SvA  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • SvA  E 9
  Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 9
  I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
 • SvA  A 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Arbetets innehåll

Läsa och lyssna på Eldens hemlighet av Henning Mankell

Diskutera bokens form och innehåll

Skrivuppgifter som är kopplade till bokens innehåll

Se Lpp "Att gestalta personer, platser och händelser"

Arbetssätt och redovisningsform

Högläsning av boken

Läsa delar av boken på egen hand

Diskutera innehållet i boken 

Visa din kunskap - Bedömning

Beskriv hur och vid vilka tillfällen elevens arbete kommer att bedömas.

Här gör du kopplingar till kunskapskraven i läroplanen.

Reflektion

Här kan du ställa några reflektionsfrågor till eleven som sedan svarar i dialogrutan. 

Matriser

SvA
Svenska - Gestaltning

Bas
Avancerad
Ordkunskap
Du kan flera olika ord för gå, se, ljud och ljus, men är inte alltid säker på deras olika betydelser. Du kan använda dem i meningar men visar osäkerhet och förväxlar dem ibland.
Du kan många olika ord för gå, se, ljud och ljus och vet oftast deras speciella betydelse. Du kan beskriva orden och skillnaderna mellan dem. Du kan använda dem rätt i kontext.
Du kan många olika ord för gå, se, ljud och ljus och vet deras speciella betydelse. Du kan klart och detaljerat beskriva orden och skillnaderna mellan dem. Du kan använda dem med säkerhet i kontext.
Gestaltning
Du kan använda enstaka enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan använda olika gestaltande beskrivningar för både skeenden, miljöer och personer.
Du kan använda träffande och välformulerade gestaltande beskrivningar för både skeenden, känslor, miljöer och personer.
Språkriktighet
Du klarar att skriva med fullständiga meningar och att oftast sätta skiljetecken på rätt ställe.
Du klarar att skriva med fullständiga meningar, att använda olika skiljetecken på rätt sätt. Du kan använda bindeord för att variera meningarnas längd.
Du klarar att skriva varierat med båda långa och korta full-ständiga meningar, att använda olika skiljetecken och bindeord på ett välutvecklat sätt.
Språklig variation
Du skriver med viss språklig variation i ditt ordval.
Du skriver med relativt god språklig variation i ditt ordval.
Du skriver med god språklig variation och träffsäkerhet i ditt ordval.

SvA
Fg Läs- och textförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
- fokus: förståelse
Du förstår några ord i en text, men uppfattar inte sammanhanget.
Du kan läsa mycket korta och enkla texter
Du kan läsa och förstå texter som till största delen består av enkelt, högfrekvent språk.
Du kan läsa och förstå kortare originaltexter såsom enklare noveller, enklare faktatexter och utdrag ur romaner .
Du kan läsa och förstå originaltexter av varierande längd och svårighetsgrad, exempelvis noveller, romaner eller faktatexter
- fokus: innehåll
Du har svårigheter att förstå innehållet i texter.
Du kan till viss del förstå innehållet i texter och du kan redogöra för innehållet genom att svara på direkta frågor.
Du förstår innehållet i texter av varierande längd. Du kan redogöra för innehållet med hjälpfrågor.
Du läser och börjar förstå olika typer av texter. Du kan redogöra för innehållet på ett relativt nyanserat sätt.
Du kan läsa och förstå originaltexter av varierande längd och svårighetsgrad, exempelvis noveller, romaner eller faktatexter. Du kan redogöra för innehållet på ett nyanserat sätt och läser "mellan raderna".

Ordförråd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
- aktivt
Du har ett mycket litet aktivt ordförråd. Få ord används om och om igen.
Du har ett begränsat aktivt ordförråd inom vardagsområden.
Du har ett aktivt ordförråd inom vardagsområden och kan tillämpa dem i nya situationer.
Du tar till sig de nya ord och lär dig använda dem aktivt i olika situationer och sammanhang
Du har ett väl utvecklat ordförråd som fungerar i de flesta sammanhang
- passivt
Du förstår ord gärna med bilders hjälp, men gissar på vissa ord eller hoppar över ord som du inte riktigt förstår.
Du kan förstå ord i sitt sammanhang, men utanför texten är de okända för dig.
Du förstår ord som du läser och kan med stöd förklara orden och redogöra ett större innehåll.
Du kan redogöra för textens innehåll och förklara ord genom omskrivningar
Du har en god textförståelse, kan förklara många ord och börjar använda dem aktivt

Analytisk förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Analytisk förmåga
Du redogör för innehållet i bild och text utan reflektion. Du svarar på enkla frågor.
Du tar till dig innehållet i bild och text, men sammanfattar mer än drar egna slutsatser.
Du tar till dig innehållet i bild och text. Du ser sammanhang, drar slutsatser med stöd i bild och text.
Du analyserar och drar slutsatser av innehållet i bild och text.
Du ser sammanhang, tolkar och drar slutsatser med stöd i bild och text samt argumenterar för dina åsikter

Reflektiv förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Reflektiv förmåga
Du lär inte av sina tidigare erfarenheter.
Du tar till dig ny kunskap
Du tar till sig ny kunskap och utvecklar dina arbeten.
Du reflekterar över och tar ansvar för din egen språkinlärning.
Du visar tydlig utveckling i sitt skrivande och läsande samt använder ny kunskap på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: