Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3F -- Friskvård och hälsa - 100p - Info och betyg

Skapad 2016-01-25 12:49 i NACKA/VÄRMDÖ Institute af Lärande
Undersköterskeutbildning – Kunskapskrav & Betyg Friskvård och hälsa - 100 poäng
Vuxenutbildning

Här gör lärare och eleven bedömning av kunskaper i kurspaketet. Reflektioner över sitt lärande är viktigt för bestående kunskaper.

Innehåll

Friskvård och hälsa - 100 poäng

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter samt genus- och miljöaspekter.
 • Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn.
 • Stress och stresshantering.
 • Missbruk och beroende.
 • Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
 • Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.
 • Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang).
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet.
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
 • Hälsoprofil som verktyg.
 • Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.
 • Kommunikation och coachning.

 

Matriser

Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg

F
E
D
C
B
A
Betyg Friskvård och hälsa

Sökta kurser & Status

Lånat Bok
1: a Hemuppgift ok
Alla hemuppgifter
Friskvård och hälsa

Kunskapsmatris

Friskvård och hälsa

E
C
A
Människors hälsa och välbefinnanade
Eleven redogör översiktligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Dessutom redogör eleven översiktligt för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven redogör utförligt för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom redogör eleven utförligt för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
Lagar
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten samt för internationella överenskommelser inom området.
Hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter
Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett tillfredsställande resultat. Eleven utvärderar resultatet med enkla omdömen och motiverar översiktligt tillvägagångssättet. Eleven gör en enkel dokumentation av utfört arbete.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett tillfredsställande resultat. Eleven utvärderar resultatet med välgrundade omdömen och motiverar utförligt tillvägagångssättet. Eleven gör en noggrann dokumentation av utfört arbete.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, vägledande hälsosamtal och hälsofrämjande aktiviteter med ett gott resultat. Eleven utvärderar resultatet med välgrundade och nyanserade omdömen och motiverar utförligt och nyanserat tillvägagångssättet. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete.
Attityder & värderingar
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven kommunicerar med viss säkerhet i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Eleven kommunicerar med säkerhet i samarbete och möten med människor.
Bedöma förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: