Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - kristendom

Skapad 2016-01-25 13:46 i Wallbergsskolan Grundskolor
Världens största religion är kristendomen med ca 2.2 miljarder anhängare världen över. I detta arbetsområde kommer vi att fördjupa oss i den kristna kyrkans framväxt och de tre olika inriktningarna katolicism, protestantism och ortodoxi. Vi kommer att titta på orsakerna till att de olika inriktningarna har uppstått och också se på skillnader/likheter mellan dem. Vi kommer också att se på kristendomens betydelse i Sverige ur ett historiskt perspektiv och jämföra med idag. Vi kommer också att koppla detta till etik och moral, som vi startade med i religion de första tre veckorna.
Grundskola 7 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Religioner och livsåskådningar

* Kristendomens historia och utveckling.

* Kristendomens tre inriktningar. 

* Ritualer, traditioner, högtider och religiösa levnadsregler samt heliga platser och rum inom kristendomen.

*Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen.

* Utmärkande drag för de tre stora inriktningarna inom kristendomen, katolska läran, protestantiska läran och ortodoxa läran. 

Identitet och livsfrågor

* Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en god medmänniska. 

* Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i kristendomen. 

* Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Etik

* Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

* Vardagliga moraliska frågor och människosynen inom kristendomen och andra livsåskådningar. 

* Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott. 

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Förmågor som vi tränar och bedömer:

Analysförmågan: 

Du kommer att få visa att du kan analysera varför och hur kristendomen uppstod som en egen religion. Du kommer också att få visa att du kan analysera hur kristendomen splittrades i tre olika inriktningar. Vidare kommer du också att få visa att du kan analysera likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna.

Kommunikativa förmågan: 

Du kommer att få visa att du kan utveckla dina tankar i flera led och att du kan underbygga dina resonemang med fakta (både muntligt och skriftligt). Du kommer också att få träna på att utveckla dina resonemang med hjälp av att kommunicera med andra och också att bidra med dina tankar på andras resonemang för att på så sätt fördjupa kunskap tillsammans. 

Begreppsförmågan: 

Du kommer att få visa att du kan använda de centrala begrepp som finns för området i sitt rätta sammanhang och då också visa att du vet vad dessa betyder. 

Informationssökningsförmågan: 

Du kommer att få visa att du kan söka information om kristendomen och dess tre inriktningar för att kunna besvara olika frågor. Du kommer då att få träna på att avgöra om informationen är relevant och trovärdig för det du söker svar på. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: