Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för v. 4-5 Antalsuppfattning, färger

Skapad 2016-01-25 18:28 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
...

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

-att synliggöra matematiken och dess begrepp för barnen
-stödja barnens förståelse av begreppen genom att stimulera deras nyfikenhet samt skapa intresse.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Vad? Vad vill barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Några av äldre barnen kan redan räkna i olika sammanhang och spontana situationer, de kan uppfatta antalet två eller tre i en mängd mm. Undervisningen är planerad utifrån barnens intresse för räkneramsor. Barnen kommer att få möjlighet att:
- upptäcka och utforska matematiken.
- få erfara aspekter av begrepp som taluppfattning, färger samt ökad förståelse för dessa begrepp och innehåll.

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer att introducera de matematiska begreppen med hjälp av barnens leksaker. Målet med undervisningen är att stimulera matematiktänkandet hos barnen bland annat genom att uppmärksamma antal föremål som står i Pippi boken kopplat till vår tema. Vi kommer även att använda oss av bilder på olika färger. Tillsammans med barnen kommer vi att prata om antal och färger med konkreta material. Barnen kommer att få möjlighet att räkna, prata och lösa problem.
Genom sagan, musik och bild i undervisningen låter jag barnen uppleva begreppen på ett varierande sätt. 

Vi kommer även att i vardagssituationerna belysa de olika begreppen t ex. barnens lekar genom att synliggöra/upptäcka de olika färgerna och tillsammans med barnen räkna olika föremål i olika situationer i vardagen. 

****************

Doverborg (2006) visar att barn inte själva kan upptäcka matematiken som matematik, utan behöver hjälp att sätta ord på detta fenomen. Därför är det av stor vikt att en intresserad och engagerad pedagog är närvarande i barns lekar för att fånga upp matematiken när den uppstår.

Elisabet Doveborg skriver om att matematiken finns överallt i vår omvärld och vikten av att reflektera över den tillsammans med en pedagog. Genom ett medvetet förhållningssätt från vuxna och möjlighet att upptäcka matematiken med andra barn ger en grund i deras matematiska utveckling. (Doveborg 2006)

 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: