Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, enheter och skala åk 6

Skapad 2016-01-25 21:45 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
...

Innehåll

Syfte

När du har arbetat med det här området ska du kunna 

 • förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform
 • läsa och skriva stora tal
 • multiplicera heltal till exempel 42 . 38 
 • multiplicera decimaltal till exempel 4,8 . 5,4 
 • dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal 
 • skriva och förklara vad ett binärt tal är
 • kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • kunna använda enheten ton för vikt
 • förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • förstå vas som menas med skala och kunna räkna med skala

 

Centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner utifrån dessa områden .
 • Färdighetsträning sker i MatteBorgen 6B och i arbetshäften enligt planeringen.
 • Vi kommer att arbeta med olika övningar och problemlösningar under lektionerna.  
 • I slutet av varje arbetsområde i gröna kursen görs en diagnos.
 • Eleverna som klarar sig bra på diagnosen kommer att jobba vidare i kapitlet med röda kursen , medan andra elever som inte klarar sig bra på diagnosen jobbar vidare med blåa kursen. 
 • Efter varje avslutat arbetsområde sker utvärdering i form av prov.

Bedömningen

 • Din förståelse för olika ord och begrepp inom detta arbetsområde.
 • Din förmåga att kunna förklara vad som menas med heltal , negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
 • Din förmåga att kunna läsa och skriva stora tal.
 • Din förmåga att kunna multiplicera två siffriga heltal t.ex. 42 . 34.
 • Din förmåga att kunna multiplicera två decimaltal t.ex. 3,4 . 5.6.
 • Din förmåga att kunna dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal.
 • Din förmåga att kunna skriva och förklara vad ett binärt tal är.
 • Din förmåga att kunna använda viktenheter och volymenheter.
 • Din förståelse för vad som menas med hastighet och att kunna göra enkla beräkningar av hastighet .
 • Din förståelse för vad som menas med skala och att kunna räkna med skala. 
 • Din förmåga att delta i diskussioner och genomgångar. 
 • Din förmåga att kunna arbeta med problemlösningar enskild och i grupp. 

Matriser

Ma
Tal, enheter och skala

Begrepp

F
E
C
A
Positiva, negativa,hela och decimaltal tal
Du behöver visa en ganska bra förståelse för negativa tal,positiva tal hela tal och decimaltal genom att t.ex kunna ange ett exempel på positiva tal, negativa tal , hela tal och decimala tal.
Du visar en ganska bra förståelse för negativa tal,positiva tal hela tal och decimaltal genom att t.ex kunna ange ett exempel på positiva tal, negativa tal , hela tal och decimala tal.
Du visar en bra förståelse för negativa tal,positiva tal hela tal och decimaltal. Du kan jämföra och välja mellan dessa olika typer av tal. Du kan även sätta ut dessa olika typer av tal på en tallinje.
Du visar mycket bra förståelse för negativa tal,positiva tal ,hela tal och decimaltal och kan använda dessa typer av tal i flera olika situationer och sammanhang.
Stora tal /positionsystemet
Du behöver kunna läsa och skriva stora tal med siffror. tex. 9 miljoner 3 tusental. Du behöver även kunna ange hur mycket siffrans värd är i talet. t.ex. Hur mycket är siffran 6 värd i talet 63874?
Du kan läsa och skriva stora tal med siffror. tex. 9 miljoner 3 tusental. Du kan även ange hur mycket siffrans värd är i talet. t.ex. Hur mycket är siffran 6 värd i talet 63874?
Du kan skriva olika stora tal med siffror eller som decimaltal. t.ex. skriva talet 12 308 000 som miljoner. Du visar även förståelse för stora tal upp till biljoner och till begreppet tiopotens.
Du kan skriva och hantera olika tal upp till biljon på ett korrekt sätt. Du kan även skriva olika tal i Grundpotensform, eller tiopotensform, t.ex. skriv talen i Grundpotensform. 600 000 4 500
Binära talsystemet, femsystemet
Du behöver visa förståelse för det binära talsystemet.Du behöver ha förståelse att detta tvåsystem endas har 2 siffror, 0 och 1 och det behövs en ny position när antalet passerar två, fyra , åtta osv.Du behöver kunna skriva ett binärt tal i tiosystemet och tvärtom.
Du visar förståelse för det binära talsystemet.Du ska ha förståelse att detta tvåsystem endas har 2 siffror, 0 och 1 och det behövs en ny position när antalet passerar två, fyra , åtta osv. Du kan skriva ett binärt tal i tiosystemet och tvärtom.
Du kan skriva olika tal i det binära talsystemet. Du kan jämföra det binära talsystemet med tiosystemet och ge något förklaring till positionen ental, tvåtal eller sextontal.
Du visar mycket bra förståelse för olika talsystem och kan jämföra dem med det tiosystemet tex, femsystemet.
Vikt och volym enheter
Du behöver kunna använda olika enheter för vikt och volym.T.ex du kan skriva 75 gram i enheten kilogram eller 4 dl i enheten liter. Du behöver visa en del förståelse för att kunna storleksordna volymer och vikter som är uttryckta i olika enheter. Någon beräkning kan dock vara felaktig.
Du kan använda olika enheter för vikt och volym.T.ex du kan skriva 75 gram i enheten kilogram eller 4 dl i enheten liter. Du visar en del förståelse för att kunna storleksordna volymer och vikter som är uttryckta i olika enheter. Någon beräkning kan dock vara felaktig.
Du kan använda olika enheter för vikt och volym och växla mellan dem. Du visar en bra förståelse för att kunna storleksordna volymer och vikter som är uttryckta i olika enheter.
Du visar mycket bra förståelse för viktenheter och volymenheter. Du kan använda dessa enheter vid olika situationer på ett korrekt sätt.
Skala
Du behöver visa förståelse för begreppet skala, förminskning och förstoring.Du behöver ha förståelse för vad menas med skala 1:1 , 1:2 och 2:1.T.ex. du behöver kunna rita hur lång en sträcka är på avbilden eller i verkligheten utifrån skalan som anges.
Du visar förståelse för begreppet skala, förminskning och förstoring.Du har förståelse för vad menas med skala 1:1 , 1:2 och 2:1.T.ex. du kan rita hur lång en sträcka är på avbilden eller i verkligheten utifrån skalan som anges.
Du visar en bra förståelse för skala och kan ange rätt storlek för olika föremål utifrån skalan som anges.
Du visar en mycket bra förståelse för olika skalor vid olika situationer.
Hastighet
Du behöver visa förståelse för begreppet hastighet. Du behöver ha förståelse till att hastigheten är ett samband mellan km/h. T.ex. du ska kunna räkna ut hur långt en person hinner på 3 timmar om han/hon kör med hastighet 90 km/h .
Du visar förståelse för begreppet hastighet. Du ska ha förståelse till att hastigheten är ett samband mellan km/h. T.ex. du ska kunna räkna ut hur långt en person hinner på 3 timmar om han/hon kör med hastighet 90 km/h .
Du visar en bra förståelse för begreppet hastighet vid olika situationer.
Du visar mycket bra förståelse för hastighet vi olik situationer. T.ex du kan omvandla hastigheten km/ h till m/s och tvärtom.

Metod

F
E
C
A
Multiplicera/ dividera med 10,100 och 1000
Du behöver ha strategier att multiplicera heltal och decimaltal med 10,100 och 1000. Någon beräkning kan dock vara felaktig.
Du har strategier att multiplicera heltal och decimaltal med 10,100 och 1000. Någon beräkning kan dock vara felaktig.
Du har strategier att multiplicera heltal och decimaltal med 10,100 och 1000.
Multiplicera två tvåsiffriga hel tal eller två decimaltal
Du behöver ha strategier/metoder att kunna räkna multiplikation med två tvåsiffriga tal. T.ex 23. 12
Du har strategier/metoder att kunna räkna multiplikation med två tvåsiffriga tal. T.ex 23. 12
Du har strategier/metoder att kunna räkna olika multiplikationer med två tvåsiffriga tal eller decimaltal . T.ex 23. 12 eller 3,4 . 1,3 . Du ska kunna sätta ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.
Du har strategier/metoder att kunna räkna multiplikation även med två tresiffriga tal. T.ex 123. 124 eller 1,12 . 32,4. Du ska kunna sätta ut decimaltecknet på rätt ställe i svaret.
Dividera tal
Du behöver ha strategier att dividera heltal och decimaltal med divisioner som kräver att en nolla läggs till i positionen för tiondel och ibland även för hundradel. T.ex. 30/4.
Du har strategier att dividera heltal och decimaltal med divisioner som kräver att en nolla läggs till i positionen för tiondel och ibland även för hundradel. T.ex. 30/4.
Du har strategier att dividera olika heltal och decimaltal med divisioner som kräver att en nolla läggs till i positionen för tiondel och ibland även för hundradel. T.ex. 30/4.
Beräkna volym
Du behöver ha strategier att beräkna volym av en kub eller ett rätblock med rätt enhet.
Du har strategier att beräkna volym av en kub eller ett rätblock med rätt enhet.
Du har strategier att beräkna olika rätblocks, kubs volym i enheten cm3, dm3 eller m3 på ett korrekt sätt.
Du har strategier att beräkna olika rätblocks, kubs volym i enheten cm3, dm3 eller m3 och kunna omvandla mellan dessa enheter och till liter.

Problemlösning

F
E
C
A
Du behöver kunna på ett enkelt sätt lösa enkla matteproblem som handlar om dessa arbetsområde tal, enheter och skala. Du behöver välja och använda metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om dessa arbetsområde tal, enheter och skala.Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om dessa arbetsområde tal, enheter och skala. .Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om om dessa arbetsområde tal, enheter och skala. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.

Resonemang

F
E
C
A
Du behöver kunna föra ett enkelt resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som dessa arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du behöver även kunna argumentera till viss del för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett enkelt resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som dessa arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera till viss del för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett utvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som dessa arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan även argumentera ganska väl för rimligheten i ditt resultat.
Du för ett välutvecklat resonemang om sambandet mellan olika ord och begrepp som dessa arbetsområde handlar om, båda skriftligt och muntligt. Du kan argumentera väl för rimligheten i ditt resultat.

Kommunikation

F
E
C
A
Redovisningen saknas eller är mycket kortfattad och svår att tolka. Det matematiska språket är inte anpassat till sammanhanget.
Redovisningen är kortfattad och därför svår att följa. Det Matematiska språket är enkelt och till viss del anpassat till sammanhanget.
Redovisningen är möjlig att följa men kan innehålla mindre oklarheter. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget..
Redovisningen är tydlig och lätt att följa, och det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: