Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Daidalos

Skapad 2016-01-26 13:11 i Nygårdens förskola Ale
Vi ser att barnens intressen och lekar utgår från tv-programmet Labyrint.
Förskola

Vi kommer arbeta med områdena miljö, lek, skapande och språk. Detta kommer att genomsyras av Daidalos labyrint som blir en arena för vårt pedagogiska arbete.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi genom observationer och samtal med barnen sett och hört att deras stora intresse över hela barngruppen är Daidalos och hans robotar. Barnen leker att de är Taurus som slajmar varandra och de bygger labyrinter av våra stora byggklossar. De skapar egna livspuckar som de letar efter i sin lek.

Vi har ett stort åldersspann att ta hänsyn till men ser ändå ett stort intresse hos de flesta. Då de äldre barnen inspirerar de yngre.

 

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Omformulering av läroplansmål

 Vi vill arbeta med att barnen lär sig visa varandra hänsyn och att de hjälper varandra spontant utan vuxens inblandning. När de gör så anser vi att målet är uppfyllt.

Genom att verksamheten erbjuder tillfällen där barnen kan öva på hänsyn och samarbete både med och utan en pedagogs direkta närvaro som ex slajmbanan i hallen, 

Genom att verksamheten erbjuder flera tillfällen per dag då vi får möjlighet att öva våra språkliga färdigheter genom sagor, samtal och andra språkövningar som sång, ramsor och musik. Önskar vi att barnen ska finna glädje och utveckla ett mer nyanserat språk. När barnen själva frågar efter sagor och vi märker att de i samtal med andra fått större självsäkerhet i sina kommunikativa förmågor anser vi att målet är uppfyllt.

Vi har erbjudit barnen flera tillfällen och möjlighet till skapande aktivitet, dans och musik, rörelse, skapande i både två- och tredimensionell form. När barnen självmant vågar prova och frågar efter olika sätt att utrycka sig skapande och finner glädje och stolthet i sina uttrycksformer anser vi målet uppfyllt.

 

Att ge alla barnen möjligheter och se möjligheter i att uttrycka sig i återvinningsmaterial. Att få alla barn att känna lust i att bygga och konstruera i olika typer av byggmaterial samt finna egna lösningar på sina byggnationsproblem. När dessa ovan satta mål är nådda anser vi läroplansmålet uppnått.

 

Att ge barnen möjlighet att resonera och förstå enkla demokratiska processer som röstning och val och aktivt delta i dessa samt att de själva använder begreppen och utnyttjar dessa metoder för att avgöra konflikter och dilemman med kompisarna anser vi målet uppnått.

 

 

 

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Då vi låtit barnen vara de som styr och driver arbetet framåt har vi tagit tillvara på det som barnen säger. Barnen har fått rita och visa hur de tänker och utifrån barnens egna skisser har vi arbetat vidare med projektet.Således har vi vuxna bara verkställt, tagit tillvara ideér och skapat miljöer där barnen kan arbeta vidare med sitt tema.

Vi har använd båda avdelningarna med olika typer av kreativa miljöer och inriktningar som barnen kan använda utifrån intresse och ålder. Vi har varigt eniga om att båda avdelningarna ska spegla temat för att  hålla barnen inspirerade och kreativa.

Vi har gjort om för barnen kända sagor såsom Luddes Kafe Bullen, Alla får åka med, Tre små grisarna, Ludde och katten mm och gjort om dem med Daidalosfigurerna som huvudpersonerna istället. Detta ökade igenkänningsfaktorn för barnen och barnen kunde snabbt själva hjälpa till att berätta sagorna.

Vi har haft sånger, lekar och ramsor som varit inspirerade av Daidalos för att hela dagen ska genomsyras av temat och inte bara vissa dagar eller stunder. Daidalos var med hela tiden!

Vi har använt hallen som Slajmbana, vi har tillverkat- tillsammans med barnen, kläder som utmanarna har på dig i TV-programmet, livspuckar och Taurus-atteraljer. Detta för att stimulera fantasi, språk, utveckla relationerna barnen dem emellan och lek.

Vi har haft en Robotverkstad där barnen får möjlighet att skapa utifrån sina egna skisser i denna har vi tagit tillvara möjligheten att arbeta i små grupper, en pedagog och två barn. Detta för att fånga upp och utmana den kreativa processen.

Vi har skapat olika typer av utmaningar som barnen ska genomföra för att få livspuckar i leken. Materialet har alltid varit tillgängligt och tydligt för barnen så att lusten har fått avgöra när det ska brukas.

Vi har försökt att ha flera aktiviteter igång samtidigt på förmiddagarna för att skapa ett bra flöde över avdelningarna med många pedagoger som har sitt ansvarsområde. Detta för att skapa en tydlig strukturerad verksamhet för barnen.

 

Barnen har blivit medvetna om att de har val och ansvar i de val de gör. Barnen väljer vad de vill göra under dagen och de ansvarar för det material som de använder.

 

 

Utvärdering

När intresset dog hos barnen och annat tog vidare valde vi att avsluta arbetet. Att arbeta med och fånga upp det som är barnens intressen är givande för alla då vi lär av och inspireras av varandra. Detta skapar goda relationer mellan barn och vuxna.

Barnen var väldigt intresserade av temat då intresset och motivationen kom från dem själva.

Under temats gång har vi fångat upp och antecknat barnens tankar och fotat och själva noterat samt diskuterat i personalgruppen vad vi ser är barnens intressen. Och i vilka processer de är i.

De tankar och skisser barnen gett uttryck för har vi tillsammans diskuterat och arbetat vidare med.

Vi har använt unikum till att dokumentera det som skett i verksamheten och barnen har varit intresserade av att vara delaktiga i processen.

Föräldrarna har gjorts medvetna om barnens lärande och lärprocesser i Unikum.

Genom att använda Unikum har vi gjort föräldrar delaktiga i arbetet och fått dem att bidraga med mycket av det material och  de verktyg som vi använt i våra kreativa processer.

 

Uppföljning

Att dela upp sig i grupper med fasta barn i varje grupp där pedagog ansvarar.

Förmiddagarna- barnen är pigga.  Struktur och planering skapar tydlighet.

Bättre tid till planering i smågrupper.

Skisserna som barnen gjorde gav många samtal barnen mellan. Många förslag på lösningar och hur vi planerar vår verksamhet vidare. Sätta upp skisser och färdigt alster så att de kan beskådas för att inspirera och få barnen att återberätta och reflektera över sitt eget lärande tillsammans med andra.

Målen stämmer bra överens fortfarande. Dock behöver Monet arbeta mer och tydligare med språkmålet då fler barn med språksvårigheter uppkommit. Förstärka med Tecken.

 

Barnen tröttnade på temat och vi såg genom en kartläggning/nulägesanalys att vi behöver nytt tema som har mål som fokuserar på språk, empati och relationer.

 

 

 

 

Analys och utveckling

Barnen älskade Daidalostemat. De har självmant i vår tillåtande miljö varit delaktiga och drivande i temat var och en efter sina förutsättningar och intresse. Att har en tillåtande miljö som är föränderlig, tillåtande och med mångfald är något vi tar med oss till vårt fortsatta arbete.

Leken fick stort utrymme och genom leken som metod har vi kunnat få in lärande som varit organiserat och planerat av pedagogerna.

Att alltid vara i Daiodalos värld och inte bara vissa stunder ger större möjligheter och skapar fler lärandesituationer. Det har också gett större möjlighet att nå våra uppsatta mål. Dock har vi valt att inför framtiden strukturera upp oss och ta särskilda ansvarsområden för att kunna dela in oss i mindre grupper på förmiddagarna. Detta tror vi skapar större möjligheter att möta och fånga upp alla barn och ta tillvara på det som barnen gör och säger för att utveckla verksamheten i rätt riktning.

 

Barnen var under temat intresserade av den skapande delen att använda återvinningsmaterial och experimentera med det i lugn och ro. Deras kreativitet och förmåga till att manipulera materialen växte när de fick sitta tillsammans och lära och inspireras av varandra i en miljö som var tillåtande med en pedagog som utmanade i rätt riktning.

 

Göra barnen mer medvetna om sin sida på Unikum och att vi kan besöka sidan får att göra återblickar i vad som hänt och anteckna kommentarer och frågeställningar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: