Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Västerbo Mobila Pedagogisk planering Språk

Skapad 2016-01-26 15:04 i Västerbo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra
Förskola

Rim, ramsor, nonsensord, ordföljd, bokstäver, fonem...ja allt som inkluderar språkutveckling!

Innehåll

BAKGRUND

Barngruppen är mycket intresserad av språk i olika former. Hur bokstäver ser ut, hur man skriver olika ord, rim och ramsor och sånger är något som behandlas varje dag i verksamheten. 

MÅL

Pedagogernas syfte:

Vi har observerat ett stort intresse för både tal- och skriftspråket hos barnen på den mobila avdelningen. Syftet är att uppmuntra och utmana samt att skapa förutsättningar för ett individuellt lärande hos varje barn i gruppen. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

METOD - GENOMFÖRANDE

Förberedelse av planerade aktiviteter inom området genomförs dels av pedagogerna samt i samråd med barnen. De grundar sig i barnens intressen för skrift- och talspråk samt deras lust att lära. Vi utmanar barnen med planerade aktiviteter i helgrupp eller i mindre grupper samt individuellt. Vi uppmuntrar samtal och kommunikation och finns som stöttor och vägledare. Vi arbetar lustfyllt med språket, vilket innebär att vi inkluderar flera andra områden såsom rörelse, sång och drama men även tvärvetenskapligt med exempelvis naturvetenskap och matematik. 

Arbetet med språk är dels något som ständigt pågår i vardagen där vi uppmärksammar barnens funderingar och erövringar samt i planerade pedagogiska aktiviteter.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

DOKUMENTATION

Dokumentation sker med hjälp av foto, film och samtal. Detta delas på unikums blogg samt i barnens lärloggar. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar ca 2ggr/månaden samt efter terminens slut. Vi reflekterar över de processer och resultat vi sett samt hur vi kan fortsätta att utmana barnen i deras språkutveckling. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: