Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Beskrivande texter (faktatexter) - läsa, skriva, muntlig redovisning åk 4, vt-16

Skapad 2016-01-26 21:13 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under några veckor kommer vi att träna läsförståelse av faktatexter om djur, men även läsa skönlitterär text, för att jämföra texttyperna med varandra. Vi kommer att arbeta med beskrivande texters syfte, hur innehållet är organiserat (struktur), vilka språkdrag och grammatiska konstruktioner som förekommer i en beskrivande text, som t ex vilket tempus de bör använda, ämnesspecifika ord (faktaord) och kommatering vid uppräkningar. Vi kommer arbeta om vad en källa är, träna på att söka i olika källor och vikten av att vara källkritisk. Eleverna ska sedan skriva egen faktatext om ett svenskt djur eller växt . I arbetet med SO/geografi kommer de även att skriva faktatexter i grupp och enskilt (om svenska livsmiljöer och ett landskap). Eleverna kommer att få göra muntliga redovisningar om det de skrivit om.
Grundskola 4 Svenska

Vi kommer under vårterminen att träna på beskrivande texter (faktatexter). Då tränar vi på att läsa och förstå faktatexter om djur och om Sverige. Vi ska skriva faktatexter och redovisa dessa muntligt för varandra.

Innehåll

Avsnitt 2

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska träna på läsflyt och läsförståelse av faktatext, träna på olika läsförståelsestrategier och ämnesspecifika ord/begrepp. Eleven ska få kunskaper om hur en faktatext är uppbyggd till struktur, styckeindelning, språkliga drag och grammatiska konstruktioner.

Eleven ska sedan skriva faktatexter.

Vi tränar på att söka information från olika källor, att fundera över källans användbarhet och tillförlitlighet. Eleven ska även träna på att redogöra för använda källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur?

Vad bedöms?

* hur aktiv och delaktig du är under lektionens genomgångar och samtal i olika konstellationer.

* med vilken kvalité och förståelse du genomfört de olika läs- skriv- och sök-uppgifterna/övningarna.

* på vilket sätt dina egna faktatexter är skrivna utifrån hur en faktatext bör vara uppbyggd och konstruerad; 

- Rubrik

- stycken som berättar om olika saker

- verb i presens

- specifika verb

- beskrivande adjektiv

- kommatecken vid uppräkning

- egna ord/meningar (formuleringar)

- förklara ämnesspecifika ord. Kunna använda dessa i sitt    sammanhang.

- redovisa använda källor (minst 2 olika källor)

- passande bilder till texten

* hur du använder dig av olika källor (använd minst 2 olika källor i arbetet med egen faktatext).

* din muntliga redovisning (tydlig inledning - mitt - avslut, språklig tydlighet och kroppsspråk).

 

Hur bedöms det?

* genom att lyssna på hur du resonerar vid muntliga övningar/samtal, genomgångar

* genom hur du genomfört de olika skriftliga övningarna och uppgifterna.

* genom att lyssna till din muntliga redovisning och då göra en bedömning av hur du genomför denna (tydlig inledning - mitt - och avslut, tydlighet och kroppsspåk).

* genom kamratrespons och lärarrespons/bedömning.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi börjar med att arbeta med läsförståelse av beskrivande text, genom att arbeta med en faktatext om "Grön mamba" och sedan en skönlitterär text "Möte med en grön mamba" (läromedlet Läsrummet). Båda texterna inleds innan läsning med att vi gör förförståelseövningar och går igenom begrepp från texterna. Därefter följer läsning av text, högt och tyst, och att bearbeta det lästa genom läsförståelseuppgifter.

Därefter jämför vi de två olika texttyperna med varandra.

Eleverna kommer att träna på att ta stödord, genom att lyssna till två olika texter om två olika slags ormar. Därefter jämför vi fakta om de olika ormarna genom ett s k Venndiagram.

Därefter följer att träna på att hur faktatexter skrivs, då arbetar vi i läromedlet Skrivrummet/beskrivande texter. 

Därefter följer arbete om att söka information genom olika källor.

Slutligen att skriva egen faktatext om ett svenskt djur/växt.

I SO/geografi kommer de även att skriva faktatext om en svensk livsmiljö, som ett grupparbete. De kommer även att skriva en egen faktatext om ett landskap, enskild uppgift. 

De olika faktatexterna kommer de få redovisa muntligt för varandra, som en muntlig redogörelse/presentation.

* genomgångar

* filmer

* muntliga och skriftliga uppgifter och övningar

* läsa texter i grupp och enskilt

* kamratrespons, lärarrespons, handledning.

* söka information på olika sätt (böcker/bibliotek, film, nätet, intervju...)

* digitala verktyg

* muntlig redovisning/presentation

* självbedömning

* utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: