Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, lösningar och blandningar

Skapad 2016-01-26 22:40 i Tångaskolan Falkenberg
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla lösningar och blandningar som vi sedan ska dela upp i olika beståndsdelar.
Grundskola 4 – 6 Kemi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former.

Du ska även lära dig skillnaden på blandningar och lösningar och hur vi kan skilja blandningar åt. Kan mjöl lösa sig i vatten? Vad händer om man häller matolja i vatten? Vad är skillnaden på en lösning och en blandning? Frågorna är många och här undersöker vi och tar reda på svaren!

Vi kommer att få prova på att experimentera och lära oss hur man på ett vetenskapligt sätt ställer hypoteser och drar slutsatser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla dina förmågor genom att utveckla dina kunskaper :

 • om hur vattnets molekyl är uppbyggd,
 • om vattnets olika former (aggregationstillstånd),
 • vattnets egenskaper
 • vattnets betydelse för oss människor
 • lära dig hur man skiljer ämnen åt
 • förstå skillnaden mellan en lösning och en blandning
 • känna till olika sätt att separera lösningar och blandningar
 • känna till ämnen som löser sig i vatten
 • få genomföra laborationer som ska dokumenteras i ord och bild.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Bedömning - vad och hur

Bedömning - vad och hur

Elevernas kunskaper och förmågor kommer att bedömas dels genom inlämnade arbetsuppgifter under arbetets gång och dels genom ett skriftligt förhör i slutet av arbetsområdet. Dessutom kommer laborationerna att bedömas.

Vid det skriftliga förhöret kommer följande att bedömas:

Att du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • förstå begreppen atom och molekyl
 • kunna rita och förklara hur vattnets molekyl är uppbyggd
 • förklara och visa hur du förstått begreppen fast, flytande och gasform
 • förklara och visa hur du förstått begreppen kokning, avdunstning, kondensering och stelning,
 • förklara skillnaden mellan en lösning och en blandning
 • förklara olika sätt att separera lösningar och blandningar
 • förklara vilka ämne löser sig i vatten 
 • läsa, förstå och skriva enkla faktatexter tillsammans i grupp.

 

Att du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • utföra enkla laborationer på ett säkert sätt
 • hantera utrustning på rätt sätt
 • samarbeta med dina kamrater
 • sammanställa din laboration i en enkel rapport.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Ke  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Ke  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
 • Ke  A 6
  Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar där ni kommer att få möjlighet att utveckla er förståelse och era faktakunskaper kring aktuella ämnet. Ni kommer också att uppmuntras till att träna sig delta i samtal samt diskutera och reflektera om era egna erfarenheter och förkunskaper.
 • Titta på film.
 • Ni kommer också att uppmuntras att utveckla era faktakunskaper genom att läsa texter och svara på frågor.
 • Göra experiment/ laborationer och skriva enklare laborationsrapporter där ni kommer att få träna er att dokumentera – ställa hypotes, komma fram till resultat och dra slutsatser av undersökningarna samt koppla detta till det som ni har lärt er om vatten, blandningar och lösningar.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: